Blindfriendly  20. 10. 2019 | Meniny má Vendelín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

 

 

SR-RakuskoCieľom projektu je administrácia Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika- Rakúsko 2007-2013 z hľadiska projektových žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja).

Hlavnou úlohou projektu je poskytovanie informácií o pravidlách a možnostiach programu záujemcom z radov odbornej a širokej verejnosti, konzultácie s projektovými žiadateľmi (obsah projektového zámeru, možnosti programu, administrácia projektu, pomoc pri vypracovávaní projektovej žiadosti, komunikácia a riešenie vzniknutých problémov a nedostatkov s STS- Spoločný technický sekretariát vo Viedni, pomoc pri plnení podmienok stanovených Monitorovacím výborom v rámci hodnotenia projektov na zasadnutiach Monitorovacieho výboru). Informačná činnosť ďalej zahŕňa: prístup k formuláru žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a ostatných dokumentov (Implementačný manuál, Operačný program, prílohy), informačnú činnosť- oprávnenosť, obsahová stránka projektov a národné kofinancovanie projektov, informácie o prebiehajúcich výzvach na podávaní projektov, informácie týkajúce sa projektového cyklu, aplikovania princípu Vedúceho partnera. V rámci projektu bolo a je poskytovaných niekoľko desiatok osobných, telefonických, e- mailových konzultácií ku konkrétnym pripravovaným projektom, ako aj k projektom, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom a úspešne zrealizované žiadateľmi.

Ďalšou úlohou projektu je pomoc pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov (pravidelne sa uskutočňuje „burza partnerov“). Priebežne je taktiež vykonávané hodnotenie projektových žiadostí podaných v rámci aktuálneho kola výzvy na podávanie projektov, pravidelne sa uskutočňujú pracovné stretnutie zástupcov odd. teritoriálnej spolupráce BSK a TTSK, kde sa rokuje aktuálnych témach v rámci programu.

Úlohou projektu je taktiež propagácia a publicita programu, príprava workshopov a informačných seminárov pre projektových žiadateľov, kde sú poskytované všeobecné informácie o pravidlách a možnostiach programu záujemcom z radov odbornej a širokej verejnosti. Okrem všeobecných informácií sa účastníkom v rámci seminárov a workshopov poskytuje možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie, či riešiť konkrétne problémy a nedostatky so zástupcami regionálnych miest, Spoločného technického sekretariátu, či Riadiaceho orgánu pre program. V rámci projektu sa v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom organizujú aj tzv. „Konzultačné dni“, kde sú žiadateľom o projekt poskytnuté individuálne konzultácie k ich príslušným projektom.

V neposlednom rade je úlohou zástupcov projektu účasť na zasadnutiach Monitorovacieho výboru, ktorého účelom je hodnotenie a následné schválenie, pozastavenie, alebo zamietnutie predložených projektov. V rámci projektu prebieha aj účasť na stretnutiach Bilaterálnej pracovnej skupiny, komunikácia s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja, Spoločným technickým sekretariátom a Riadiacim orgánom

Trvanie projektu: 1/2007 – 10/2015
www.sk-at.eu