Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Program má pomáhať vytvoriť sociálne a environmentálne atraktívny región na slovensko-rakúskom pohraničí. Hlavným cieľom je vybudovanie sociálne a environmentálne atraktívneho regiónu na slovensko-rakúskej so živými ekonomikami.

 

 

Cieľom projektu je spracovanie potrebných technických projektových dokumentácií na rekonštrukciu cyklotrás a vybudovanie cyklomostu cez rieku Moravu.

Špecifické ciele:
- analýza súčasného stavu cyklotrás na oboch stranách hranice;
- ochrana prírody a kultúrneho dedičstva;
- rozvoj kultúrnej spolupráce v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, v kultúrnej a sociálnej oblasti;
- komplexný regionálny rozvoj prihraničného regiónu

Hlavným partnerom: Bratislavský samosprávny kraj
Partneri: Dolné Rakúsko
MČ Devínska Nová Ves

Etapy projektu:
Etapa 1: Publicita a informovanosť
Aktivity: Spropagovanie plánovaného realizačného projektu, ktorý bude predložený na základe úspešne zrealizovaného tohto pripraveného projektu. Upovedomenie verejnosti o aktivitách projektu a plánovaných výstupov. Návrh jednotnej marketingovej stratégie, najmä čo sa týka jednotného značenia cyklotrás, unifikovaných oddychových zón a pod.

Etapa 2: Projektový manažment
Aktivity: koordinácia jednotlivých projektových aktivít. Pracovné stretnutia projektových a riešiteľských tímov. Pracovné stretnutia s dotknutými samosprávami a operatívne pracovné stretnutia s odborníkmi. Príprava potrebných projektových implementačných podkladov, monitorovacích správ, žiadostí o platbu a záverečnej projektovej správy.

Etapa 3: Cyklomost – spracovanie projektovej dokumentácie
Aktivity: V rámci tejto etapy je potrebné spracovať podrobné prieskumy, ktorých výstupy budú tvoriť podklad pre projektovú dokumentáciu potrebnú na získanie stavebného povolenia. Experti v rámci jednotlivých projektových tímov budú musieť spolu s ďalšími odborníkmi vyšpecifikovať odlišnosti, ktoré súvisia s rôznou legislatívou a podmienkami v SK a AT, pripraviť a skoordinovať stavby na oboch územiach dvoch štátov. Zároveň sa musí na oboch stranách zrealizovať zisťovací archeologický prieskum.

Etapa 4: Cyklotrasy – spracovanie projektovej dokumentácie
Aktivity: Oslovenie dotknutých regiónov a obcí a partnerských organizácií (NGOs), vypracovanie a podpísanie memoranda o spolupráci. Zmapovanie stavu existujúcich a plánovaných cyklotrás na základe Koncepcie rozvoja siete cyklotrás na území BSK. Výber realizátora na spracovanie potrebných technických dokumentov pre udelenia ohlášky, prípadne stavebného povolenia.

Trvanie projektu: 4/2009 – 2/2010