Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Projektové partnerstvo / Projektpartnerschaft


 

Bratislavský samosprávny kraj (Hlavný partner/ Hauptpartner)
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) je organizácia zriadená zákonom 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov s ročným rozpočtom približne 120 mil. EUR. Podľa tohto zákona a podľa Zákona 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja a Zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu je BSK okrem iného zodpovedný za komplexný regionálny rozvoj, čo pozostáva aj z vytvárania podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. Odbor cestovného ruchu a kultúry BSK vytvára rozvojové plány, podieľa sa na spracovaní koncepcií a projektov cestovného ruchu a kultúry regionálneho a cezhraničného charakteru, koordinuje regionálne politiky a spolupracuje s obcami a organizáciami cestovného ruchu a kultúry v území. Jednou z hlavných kompetencií BSK je oblasť kultúry, ktorú vymedzuje zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v §4 ods. 1 písm. „l“: vyššie územné celky utvárajú podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a starajú sa o ochranu pamiatkového fondu.

Der Selbstverwaltungskreis Bratislava (weiter als „BSK“) ist eine laut Gesetz Nr. 302/2001 über die Selbstverwaltung höherer Gebietskörperschaften gegründete Organisation mit einem Jahreshaushalt von ca. 120 Mio. EUR. Nach diesem Gesetz und dem Gesetz 539/2008 über die Förderung der regionalen Entwicklung und dem Gesetz 91/2010 über die Förderung des Tourismus ist der BSK unter anderem für die umfassende regionale Entwicklung verantwortlich, wozu auch die Schaffung von Bedingungen für die Entwicklung des Tourismus gehört. Die Tourismusabteilung des BSK stellt Entwicklungspläne auf, beteiligt sich an der Ausarbeitung von Konzepten und Kultur und Tourismus-Projekten regionaler und grenzüberschreitender Natur, koordiniert regionale Maßnahmen und arbeitet mit Gemeinden und Organisationen des Tourismus im Gebiet zusammen. Eine der Hauptaufgaben des BSK ist der Bereich der Kultur, der durch Gesetz Nr. 302/2001 Slg. über die Selbstverwaltung höherer Gebietskörperschaften in §4 Absatz 1 Buchst. „l“ definiert ist: Höhere Gebietskörperschaften schaffen die Bedingungen für die Schaffung, Präsentation und Entwicklung kultureller Werte und Aktivitäten und kümmern sich um die Pflege des Denkmalfonds.

Malokarpatské osvetové stredisko (Projektový Partner 1/ Projektpartner 1)
Malokarpatské osvetové stredisko (ďalej len „MOS“) je zriadené podľa zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa zákona NR SR č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti v znení neskorších predpisov. MOS je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Osvetové stredisko je organizáciou, pôsobiacou v zmysle osvetového zákona, ktorá na základe záujmov a potrieb občanov napomáha rozvoju kultúry v oblasti svojej pôsobnosti. Poskytuje poradenské služby, organizuje a realizuje súťaže, festivaly, výstavy, kultúrno-umelecké podujatia, uskutočňuje kurzové činností, pôsobí ako informačné centrum, vykonáva propagačnú činnosť, podieľa sa na uchovávaní, ochrane a sprístupňovaní hodnôt a tradícií ľudovej kultúry.

Das Kleinkarpaten-Bildungszentrum (im Folgenden „MOS“ genannt) entsteht aufgrund des Gesetzes NR SR Nr. 416/2001 Slg., über den Übergang einiger der Zuständigkeiten der Behörden der staatlichen Verwaltung auf Gemeinden und höhere Gebietskörperschaften und aufgrund des Gesetzes NR SR Nr. 61/2000 Slg. über Bildungsaktivitäten, in der geänderten Fassung. Das MOS ist eine Beitragsorganisation in Gründungskompetenz des BSK. Das Bildungszentrum ist eine im Sinne des Bildungsgesetzes tätige Organisation, die auf Grundlage der Interessen und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger die Entwicklung der Kultur in ihrem Zuständigkeitsbereich fördert. Sie bietet Beratungsdienste, organisiert und verwirklicht Wettbewerbe, Festivals, Ausstellungen, Kultur- und Kunstveranstaltungen, hält Kurse ab, fungiert als Informationszentrum, sorgt für Werbung, beteiligt sich an Erhaltung, Schutz und Zugänglichmachung der Werte und Traditionen der Volkskultur.


Museumsmanagement Niederösterreich GmbH (Projektový Partner 2/ Projektpartner 2)
Hlavná činnosť: Správa múzeí, zbierok, pamätníkov, výstavných centier a tematických ciest v Dolnom Rakúsku.
Manažment múzeí Dolného Rakúska, spoločnosť s ručením obmedzením je prevádzkou spoločnosti Kultur.Region Dolného Rakúska. Manažment múzeí Dolného Rakúska okrem úloh ponúk ďalšieho vzdelávania poskytuje poradenstvo mimovládnym múzeám a zbierkam, financovanie múzeí krajiny Dolného Rakúska, ako aj správu a údržbu dolnorakúskej databázy a archívu múzeí. Manažment múzeí organizuje každoročne podujatia ako „Deň múzeí Dolného Rakúska“ a „Jar múzeí Dolného Rakúska“.

Haupttätigkeit: Betreuung der Museen, Sammlungen, Gedenkstätten, Ausstellungshäuser und Themenwege in Niederösterreich.
Die Museumsmanagement Niederösterreich GmbH ist ein Betrieb der Kultur.Region Niederösterreich GmbH. Zu den Aufgaben zählen neben den Fortbildungsangeboten die Beratung der nichtstaatlichen Museen und Sammlungen, die Abwicklung der Museumsförderung des Landes Niederösterreich sowie die Wartung der niederösterreichischen Museumsdatenbank und des Museumsarchivs. Das Museumsmanagement organisiert den jährlichen Niederösterreichischen Museumstag und den Museumsfrühling Niederösterreich.

Kulturvernetzung Niederösterreich (Projektový Partner 3/ Projektpartner 3)
Kulturvernetzung si kladie za cieľ výrazne zlepšiť postoj a povedomie obyvateľstva o regionálnom umeleckom a kultúrnom dianí v Dolnom Rakúsku. Okrem toho sa považuje podpora dobrovoľných umeleckých a kultúrnych projektov za výrazný prínos pre rozvoj krajinského regiónu. V súčasnosti 10 zamestnancov na plný úväzok pod sloganom „služby, poradenstvo, pomoc“ poskytujú všetkým umelcom, kultúrnym iniciatívam a organizáciám všetky formy pomoci a podpory pri realizácií kultúrnych projektov. Okrem osobného poradenstva bude vytvorená webová stránka ako dôležitý nástroj, ktorá bude neustále rozširovaná. Kulturvernetzung je široko-ďaleko v Rakúsku jedinou organizáciou, ktorá si dala za cieľ „bez výhrad“ poskytnúť podpornú infraštruktúru aktívnym umelcom a kultúrnym iniciatívam počas realizácie ich projektov.

Die Kulturvernetzung hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem regionalen Kunst- und Kulturgeschehen einen deutlich verbesserten Stellenwert im Bewusstsein der Gesellschaft zu ermöglichen in Niederösterreich. Weiters sieht sie die Unterstützung von ehrenamtlich durchgeführten Kunst- und Kulturprojekten als einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung der ländlichen Regionen. Mit derzeit zehn hauptamtlichen Mitarbeitern wird unter den Schlagwörtern „Service, Beratung, Hilfestellung“ allen Künstlern, Kulturinitiativen und -organisationen jede Form von Hilfe und Unterstützung bei der Umsetzung von Kulturprojekten geboten. Neben der persönlichen Beratung wird dabei vor allem die Website als wichtiges Werkzeug ständig erweitert und ausgebaut. Die Kulturvernetzung ist österreichweit die einzige Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, „ohne Vorbedingungen“ den agierenden Künstlern und Kulturinitiativen bei der Durchführung ihrer Projekte als unterstützende Infrastruktur zur Verfügung zu stehen.


Marktgemeinde Jedenspeingen (Projektový partner 4/ Projektpartner 4)
Obec Jedenspeigen leží v najsevernejšom výbežku nížiny Marchfeld severne od Angernu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 925, kedy sa spomínajú dve osady pri rieke Morava:tyso a jedunc. V histórii obce je zaujímavá bitka medzi Rudolfom I. Habsburským a českým kráľom Otakarom II. nazvaná ako bitka na Moravskom poli. Medzi Jedenspeigenom a Dürnkrutom sa nachádza žulový pamätný kameň - pamätník bitky. Je na ňom znázornený rytier z Otakarovej pečate. Významnou pamiatkou je zámok, ktorého podoba je výsledkom niekoľkých prestavieb, úprav a rozšírení. Nad bránou sú umiestnené erby grófa Kollonitza a jeho manželky grófky Fuchsbergovej. Počas bojov s Napoleonom I. Bonaparte zámok slúžil ako lazaret. V súčasnosti je sídlom expozície, ktorá dokumentuje priebeh bitky z roku 1278. Kostol zo 14. storočia bol postavený v gotickom štýle. V 19. storočí bol pod vedením architekta F. Schmidta zvonku zrenovovaný. V kostole sa nachádza najstarší historický dokument – náhrobný kameň farára Wolfgera z červeného mramoru, ktorý je zamurovaný do kamenného muriva. Miestna časť Sierndorf an der March sa prvý raz písomne spomína v roku 1260. Predovšetkým je známa ako predhistorické nálezisko. Roku 1976 tu otvorili múzeum so stálou expozíciou nálezov z predhistorického obdobia.

Die Gemeinde liegt in der nördlichsten Spitze des Marchfelder Flachlandes nördlich von Anger. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 925, wobei die zwei Dörfer in der Nähe des Flusses March Tyso und Jedunc erwähnt werden. Für die Geschichte des Dorfes ist die Schlacht zwischen Rudolph I. Habsburg und dem böhmischen König Ottokar II., der als Schlacht auf dem mährischen Feld bekannt ist, von Bedeutung. Zwischen Jedenspeigen und Dürnkrut steht ein Granitgedenkstein mit dem Ritter von Otakar-Heer – Mahnmal der Schlacht. Eine wichtige Sehenswürdigkeit ist das Schloss, dessen Form ist das Ergebnis mehrerer Umstellungen, Änderungen und Erweiterungen. Über dem Tor sind Wappen des Grafen Kollonitza und seiner Frau Gräfin Fuchsberg zu sehen. Während der Kämpfe mit Napoleon I. diente das Schloss als Lazarett. Zur Zeit findet hier eine Ausstellung statt, die den Verlauf der Schlacht von 1278 dokumentiert. Die Kirche aus dem 14. Jahrhundert wurde im gotischen Stil erbaut. Im 19. Jahrhundert wurde sie unter der Aufsicht des Architekten F. Schmidt von außen renoviert. In der Kirche befindet sich das älteste historische Dokument - Grabstein von Pfarrer Wolfger aus rotem Marmor, der in den steinernen Mauer eingearbeitet ist. Der Gemeindeteil Sierndorf an der March wird schriftlich zum ersten Mal im Jahr 1260 erwähnt. Er ist insbesondere als eine prähistorische Fundstätte bekannt. Im Jahr 1976 wurde hier das Museum mit einer Dauerausstellung der Befunde aus der prähistorischen Zeit eröffnet.


Malokarpatské múzeum v Pezinku (Strategický partner/ Strategischer Partner )
Regionálne múzeum, ktoré sa špecializuje na vinohradníctvo, vinárstvo a kultúru pitia vína v prostredí pod Malými Karpatmi. Múzeum má viac ako päťdesiatročnú tradíciu zbierania a sprístupňovania predmetov, ktoré dokumentujú dejiny regiónu nielen prostredníctvom témy vinohradníctva. Od založenia múzea v 60-tych rokoch minulého storočia sídli v historickom renesančnom dome zo 17. storočia. Malokarpatské múzeum v Pezinku je od r. 2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Od roku 2006 do r. 2008 prešlo rozsiahlou rekonštrukciou, počas ktorej odborní pracovníci pripravili v pivničných priestoroch novú interaktívnu expozíciu. Druhá časť expozície v obytnej časti niekdajšieho domu vznikla v r. 2013.

Das Regionale Museum specializiert sich auf Weinbau, Weinkultur und Weintrinkkultur in der Umwelt unter den Kleinen Karpaten. Museum hat mehr als fünfzigjährigen langen Tradition von Sammeln und Veröffentlichungen von Gegenständen, die die Geschichte der Region nicht nur mit dem Thema des Weinbaus dokumentieren. Seit der Gründung des Museums in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist in dem historischen Renaissance-Gebäude aus dem 17. Jahrhundert ansässig. Malokarpatské múzeum v Pezinku ist seit 2002 verwaltet von der Selbstverwaltungsregion Bratislava. Von 2006 bis 2008 wurde es einer umfangreichen Rekonstruktion unterzogen, in deren Zeit die Fachleute eine neue interaktive Ausstellung in den Kellerräumen installiert haben. Der zweite Teil der Ausstellung im Wohnteil des ehemaligen Gebäudes ist in 2013 entstanden.