Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Prvé míľniky: Spoločné normy pre budúcu sieť a Školenie manažérov udržateľnej mobility

(Ulm, 1. októbra 2017) – 30 partnerov a zainteresovaných strán z odvetvia mobility a cestovného ruchu z 9 európskych krajín sa zúčastnilo nadnárodného školenia v bulharskom meste Silistra, aby sa stali certifikovanými manažérmi udržateľnej mobility. Toto školenie je súčasťou projektu EÚ Transdanube.Pearls a nasledovalo po treťom stretnutí partnerov. Počas tohto stretnutia partneri spoločne schválili konečnú verziu spoločných noriem, ktoré poskytujú základné kritériá na to, aby sa niekto mohol stať členom siete a Pearl.

 

Tretie stretnutie partnerov projektu Transdanube.Pearls sa uskutočnilo v Ruse v Bulharsku od 2. do 3. októbra 2017. Na tomto stretnutí partneri schválili konečnú verziu spoločných noriem a dosiahli tak dôležitý medzník pre projekt a nadnárodnú sieť, ktorý sa bude realizovať počas celej dĺžky trvania projektu. Cieľom projektu je vytvorenie siete destinácií („Pearls = Perly“), ktoré sa zaviazali k udržateľnej mobilite v oblasti cestovného ruchu pozdĺž Dunaja. Spoločné normy preto definujú základné kritériá a minimálne požiadavky, ktoré musia splniť budúce Pearls a členovia tejto siete. Patrí medzi ne možnosť cestovať do a z, ako aj v rámci Pearl trvalo udržateľnými dopravnými prostriedkami, vysoká úroveň poradenskej kapacity v službách mobility a cestovného ruchu, napr. v informačnom centre pre mobilitu atď. Okrem toho sa medzi partnermi diskutovalo o ďalších krokoch na implementáciu služieb mobility, ako je plán trvalo udržateľného cestovného ruchu a mobility (SRTMP) a nadnárodný balík cestovného ruchu.


Po stretnutí partnerov organizoval klub „Trvalo udržateľného rozvoja občianskej spoločnosti“ nadnárodný tréning manažérov udržateľnej mobility a konal sa v bulharskom meste Silistra v dňoch 5. – 7. októbra. Školenie je súčasťou projektu a je zamerané na podporu budovania kapacít v oblasti trvalo udržateľnej mobility a cestovného ruchu pozdĺž Dunaja. Dvaja medzinárodní odborníci na mobilitu školili 30 účastníkov z 9 európskych krajín na základe kombinácie práce v triede a interaktívnych tréningov. Školenie sa venovalo základom riadenia mobility a logike plánu trvalo udržateľnej mestskej mobility (SUMP), ktorá sa prijme do plánu mobility trvalo udržateľného regionálneho cestovného ruchu (SRTMP) počas projektu. Prerokovali a vyhodnotili sa ďalšie témy, ako sú služby riadenia mobility, regionálne centrá mobility a osvedčené postupy. Členovia partnerských organizácií alebo regionálne zainteresované strany z oblasti cestovného ruchu a mobility (napr. Zamestnanci budúcich centier mobility) absolvovali školenie a boli certifikovaní Agentúrou životného prostredia Rakúska a klubom „Trvalo udržateľný rozvoj občianskej spoločnosti“ na „manažéra trvalo udržateľnej mobility Transdanube.Pearls“. Toto školenie okrem toho ponúklo účastníkom platformu na výmenu a spoznávanie partnerov v tejto oblasti pozdĺž Dunaja s cieľom zlepšiť spoluprácu a prepojenie medzi budúcimi Pearls. Na základe nadnárodného vzdelávania certifikovaní manažéri mobility prispôsobia vzdelávací materiál rámcovým podmienkam špecifickým pre danú krajinu a uskutočnia regionálne školenia s cieľom odovzdať získané poznatky zainteresovaným stranám a začleniť koncepciu trvalo udržateľnej mobility do cestovného ruchu na regionálnej úrovni.


O projekte
Projekt EÚ bude trvať 2,5 roka a je spolufinancovaný nadnárodným programom Interreg - Dunaj s celkovým rozpočtom 2,9 milióna eur. Celkovo sa na projekte zúčastňuje 15 organizácií z 9 európskych krajín a 24 pridružených strategických partnerov, čím sa zaviazali ku koncepcii trvalo udržateľnej mobility v cestovnom ruchu. Počas trvania projektu bude každá destinácia podporovať trvalo udržateľnú mobilitu v cestovnom ruchu prostredníctvom komplexného súboru opatrení. Patrí sem vytváranie informačných centier mobility a pozícií manažérov mobility, vypracovanie opatrení zameraných na budovanie kapacít pre miestne a regionálne zainteresované strany a zlepšenie informácií o mobilite a cestovnom ruchu pre obyvateľov a turistov. Okrem toho sa zrealizujú pilotné akcie týkajúce sa prenájmu bicyklov, prepravy, parkovacích systémov alebo cyklistických chodníkov s cieľom zlepšiť trvalú mobilitu pozdĺž Dunaja.


Obrázok (1): 30 účastníkov z 9 európskych krajín absolvovalo školenie na certifikovaných manažérov trvalo udržateľnej mobility Transdanube.Pearls © Transdanube.Pearls
Obrázok (2): Partneri počas prechádzky v Ruse © Transdanube.Pearls

aaatt.JPG