Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2015

Bratislavský samosprávny kraj predkladá v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon nadobudol účinnosť 1. 4. 2015) aktualizáciu Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018.

 

I. Aktualizácia údajov

Bratislavský samosprávny kraj v školskom roku 2014/2015 zriaďoval 58 škôl a školských zariadení   s právnou subjektivitou, z toho 14 gymnázií, 36 stredných odborných škôl, 3 spojené školy,               2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát.
Okrem toho má vo svojej pôsobnosti 41 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú súčasťami škôl a sú originálnou kompetenciou samosprávneho kraja. Ide o zariadenia školského stravovania (21), školské kluby detí (2), školské internáty (14), strediská odbornej praxe (3) a centrum voľného času (1).
V školskom roku 2014/2015 študovalo v rôznych formách štúdia na stredných školách                         v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 18 417 žiakov.

Okresný úrad Bratislava zriaďuje 6 stredných škôl,  z toho 5 gymnázií a 1obchodnú akadémiu.
Okrem stredných škôl patrí do pôsobnosti Okresného úradu  Bratislava 24 špeciálnych škôl a zariadení (2 odborné učilištia, 15 špeciálnych škôl, 2 školy pri zdravotníckych zariadeniach,            2 diagnostické centrá, 2 reedukačné centrá, 1 liečebno-výchovné sanatórium) a 8 centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na území Bratislavského samosprávneho kraja je 11 cirkevných stredných škôl, z toho 8 gymnázií, 1 konzervatórium, 1 stredná odborná škola a 1 evanjelické lýceum a  46 súkromných stredných škôl, z toho 17 gymnázií, 10 stredných odborných škôl, 4 hotelové akadémie, 4 jazykové školy,                 5 obchodných akadémií, 3 stredné umelecké školy, 1 konzervatórium, 2 pedagogické a sociálne akadémie.

Okrem toho jednu strednú školu zriaďuje obec – Mestská časť Bratislava – Karlova Ves a jednu  Ministerstvo školstva a vedy Bulharskej republiky.
                     
Z analýzy populačného vývoja vyplýva, že dlhodobý pokles populačnej krivky by sa mal v nasledujúcich rokoch spomaliť. Pozitívny demografický vývoj sa prejaví aj v zvyšovaní počtu žiakov končiacich základné školy.

viac info: súvisiace dokumenty