Blindfriendly Pondelok 27. 5. 2019 | Meniny má Iveta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Riaditelia krajských škôl o duálnom vzdelávaní

 Uplynulý týždeň sa za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalších významných hostí konala pravidelná pracovná porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Témami stretnutia boli príprava nového školského roka, legislatívne zmeny, kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu a duálne vzdelávanie v Bratislavskom kraji.

 
„Tento rok nadobudol účinnosť nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý zaviedol do školského systému odborného vzdelávania prvky duálneho vzdelávania. V Bratislavskom kraji sa do systému duálneho vzdelávania zapojilo 7 zamestnávateľov,“ vyjadril sa po porade predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Najpočetnejšia trieda sa zriadila v Strednej odbornej škole obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1 v Bratislave  v spolupráci s dvomi zamestnávateľmi - Tesco Stores a dm drogerie markt, „duálne“ sa budú vzdelávať aj žiaci SOŠ automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava a to u zamestnávateľov - TODOS Slovakia, TODOS Italia, BOAT a.s., AUTOIMPEX a zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom Slovenská Grafia a.s. má podpísanú aj SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.  Záujem o vzdelávanie v duálnom systéme prejavujú aj ďalší zamestnávatelia – napr. Volkswagen Slovakia a. s. pre oblasť automobilového priemyslu.
O zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania prejavili záujem aj zamestnávatelia v oblasti cestovného ruchu.
„Zamestnávatelia prejavili záujem aj o žiakov pripravujúcich sa na budúce povolanie v študijnom odbore hotelová akadémia a v učebných odboroch čašník, servírka, kuchár a hostinský, hostinská. V Bratislavskom regióne tak pribudnú ďalší kvalifikovaní mladí ľudia s perspektívou dobrého zamestnania, niektorí budú zo školy vychádzať už aj priamo s podpísanou pracovnou zmluvou,“ poznamenal  Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK.
Zamestnávatelia prejavili záujem o povolania v  sieti Hotelovej akadémie, Mikovíniho 1, Ba, SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Ba, SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Ba a v SOŠ, Komenského 27, Pezinok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účasti zástupcov Zväzu cestovného ruchu SR v snahe byť nápomocným v procese zavádzania duálneho systému do praxe v úzkej spolupráci so Zväzom cestovného ruch SR pripravilo workshop, kde boli odprezentované možnosti duálneho vzdelávania.
Témou porady, v rámci zvyšovania zručností a kompetencií riaditeľov škôl a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení Bratislavského samosprávneho kraja, bola aj aktívna participácia na realizácii vzdelávacích programov v oblasti spotrebiteľského vzdelávania, podnikateľského vzdelávania, finančnej gramotnosti. Už druhý rok sa realizuje v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR projekt spotrebiteľského vzdelávania pre učiteľov, ktorí okrem zvyšovania svojich kompetencií získavajú aj učebné materiály, ktoré môžu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Pre nasledujúce školské roky sa pripravuje podobný model vzdelávania aj s Finančnou správou SR.
Bratislavský samosprávny kraj v školskom roku 2015/2016 zriaďuje 58 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou, z toho 14 gymnázií, 36 stredných odborných škôl, 3 spojené školy, 2 konzervatóriá, 2 jazykové školy a 1 školský internát. Okrem toho má vo svojej pôsobnosti 41 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú súčasťami škôl a sú originálnou kompetenciou samosprávneho kraja. Ide o 21 zariadení školského stravovania, 2 školské kluby detí, 14 školských internátov, 3 strediská odbornej praxe a 1 centrum voľného času.