Blindfriendly Sobota 25. 1. 2020 | Meniny má Gejza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie zastupiteľstva 14. decembra 2018


 

P O Z V Á N K A
                    
na VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa


14. decembra 2018 (piatok) o 09.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
 Sabinovská 16, Bratislava


Program:

Otvorenie    zasadnutia,    voľba   overovateľov   zápisnice, návrhovej  komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november 2018

2. Návrh personálneho obsadenia Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja


3. Návrh na majetkovoprávne vysporiadanie pozemku situovaného v k. ú. Modra dohodou o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vysporiadaní

4. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, Malinovo

5. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020


6. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2018 do 30. 9. 2018

7. Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018

8. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2019- 2021

9. Návrh Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018 - 2023

10. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu práce s mládežou na území Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže

11. Návrh nominácie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

12. Návrh na vymenovanie Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry v roku 2019                  

                                                           -
13. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2019 

14. Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019


15. Návrh konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.

   
16. Rôzne

Záver