Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[6. 3. 2018 16:45:00]

Rokovanie zastupiteľstva 16. marca 2018


 

P O Z V Á N K A

na III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

16. marca 2018 (piatok) o 9.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia december 2017 – február 2018

2. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2017

3. Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

4. Návrh na odplatný prevod 100 ks akcií spoločnosti Eurovalley, a.s. v prospech majoritného akcionára HB REAVIS GROUP B.V. ako prípad hodný osobitného zreteľa

5. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

6. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja

7. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

8. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR za účelom realizácie projektu „Komplexná obnova NKP – revitalizácia parku v Malinove“

9. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2017/2018

10. Návrh na podpis Zmluvy o NFP medzi vedúcim partnerom a Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020 pre projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Discover the Small and Moson Danube by bike and boat“ (DANUBE BIKE&BOAT – SKHU/1601/1.1/014)

11. NÁVRH na schválenie dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na obdobie 2018-2025“


12. Rôzne

Záver

Súvisiace dokumenty