Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie zastupiteľstva 16. novembra 2018


 

P O Z V Á N K A

                    
na VII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa


16. novembra 2018 (piatok) o 09.00h

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava


Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2018

2. Informácia o vybavení interpelácií poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 21. septembra 2018

3. Návrh na menovanie Mgr. Jany Čajágiovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava
4. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020

5. Návrh na schválenie Dodatku č. 1  Zmluvy o NFP projektu "DANUBE BIKE&BOAT" spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 - 2020

6. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2018

7. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia  a rozvoja vidieka pre rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  

8. Návrh  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

9. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu športových podujatí a pravidelných pohybových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže

10. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečovaných športovými zväzmi v roku 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže

11. Návrh  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019 podľa VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

12. Návrh Zámer Bratislavského samosprávneho kraja k nepoužívaniu herbicídov na báze glyfosátu

13. Návrh zámeru ďalšieho rozvoja areálu Tanečného konzervatória Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava a schválenie prenájmu  školského internátu pri Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej ako prípadu hodného osobitného zreteľa                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                           
14. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k. ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké Podhradie

15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenájmu majetku- nebytový priestor v stavbe súp. č. 1542 o výmere 45,29m2, na Jankolovej ul. č. 6, Bratislava, vedený na LV č. 2699 v k.ú. Petržalka

16. Návrh na zrušenie prebytočnosti nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb zapísaných na LV č. 4877, k. ú. Záhorská Bystrica
17. Návrh na schválenie Transformačného plánu Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA

18. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy programu IROP 2014 - 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA“ 
.
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2019
   
20. Rôzne

Súvisiace dokumenty