Blindfriendly Sobota 17. 8. 2019 | Meniny má Milica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[11. 9. 2018 18:08:00]

Rokovanie zastupiteľstva 21. septembra 2018


 

P O Z V Á N K A
na VI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa
21. septembra 2018 (piatok) o 09.00h
v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
Sabinovská 16, Bratislava


Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

 • 1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl – september 2018
 • 2. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 15. 06. 2018
 • 3. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
 • 4. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2018
 • 5. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2018
 • 6. Návrh na čerpanie 2. tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky
 • 7. Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
 • 8. Informácia o výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci fondu malých projektov INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • 9. Návrh na menovanie Mgr. art. Martina Kubrana do funkcie riaditeľa Divadla LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava
 • 10. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve BSK nachádzajúceho sa v k. ú. Plavecké Podhradie a v k.ú. Sološnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa obci Plavecké Podhradie
 • 11. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Tomášov
 • 12. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Rohožník
 • 13. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy bývalého SOU na parc. č. 17063/18 a pozemkov na parc. č. 17063/17 a 17063/22, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vedených na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto
 • 14. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom prebytočného majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, nehnuteľností - budovy dielní na parc. 17063/19 a prislúchajúceho pozemku, na Starej Vajnorskej č. 14, vedených na LV č. 2056, v k.ú. Nové Mesto
 • 15. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu pozemkov a stavebných objektov nachádzajúcich sa v k.ú. Grinava do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja
 • 16. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja nehnuteľností pozemku p.č. 1805/2 a p.č. 1805/3 na Pivovarskej ulici č. 202 v Obci Gajary, vedené na LV č. 6090, katastrálne územie Gajary, okres Malacky, Obec Gajary, manželom Miroslav Šíra s manželkou Annou Šírovou
 • 17. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku v kat. úz. Most pri Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 18. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2018
 • 19. Návrh na uvoľnenie na výkon funkcie podpredsedu BSK v rozsahu plného úväzku a určenie odmeny PhDr. Alžbete Ožvaldovej
 • 20. Návrh na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.
 • 21. Rôzne

Záver

Súvisiace dokumenty