Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie zastupiteľstva BSK 12. mája 2017

program:

 


P O Z V Á N K A

na XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

12. mája 2017 (piatok) o 9.00 hod.

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

2. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

3. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017

4. Návrh na čerpanie úverov v zmysle Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 123/2016

5. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS Rača a ZPS Rača“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 -2020

6. Návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III

7. Návrh na zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 14959/3, súp. číslo 3917, v k.ú. Trnávka na ulici Nerudova 14, Bratislava, spočívajúceho v práve prechodu, prejazdu, uloženia, údržby a opravy inžinierskych sietí na majetku BSK

8. Návrh na odpredaj pozemkov parc. č. 3253/186 a parc. č. 3253/187, v k.ú. Záhorská Bystrica z dôvodu hodného osobitného zreteľa a zriadenie odplatného vecného bremena „in rem“ v prospech vlastníkov bytovky na parc. č. 3250, súp. číslo 7782, v k.ú. Záhorská Bystrica na ulici Donská 60, Bratislava, spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí a práve vstupu za účelom ich opravy a údržby, na majetok BSK

9. Informácia o aktuálnom stave gymnázií s osemročným štúdiom v Bratislavskom samosprávnom kraji

10. Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2016

11. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

12. Návrh na II. zmenu uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 133/2016 zo 16. 12. 2016

13. Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja

14. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

15. Záver

Súvisiace dokumenty