Blindfriendly  20. 5. 2018 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov
[7. 2. 2017 15:53:00]

Rokovanie zastupiteľstva BSK 17. februára 2017

Program:

 

P O Z V Á N K A
                    
na XXIV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

17. februára 2017 (piatok) o 9.00 hod.

                 v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
 prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.12.2016

3. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa

4. Návrh na určenie prebytočného majetku a predaj pozemkov parcelné č. 805/4 a č. 805/5 v katastrálnom území Tomášov Obci Tomášov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

5. Návrh na zmenu rozpočtu BSK na rok 2017

6. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy v pekárstve a cukrárstve a v mäsiarstve a lahôdkarstve Farského 9, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

7. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Hlinická 1, Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

8. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Rekonštrukcia a investičná podpora Centra odborného vzdelávania a prípravy agropodnikaní – farmárstve, v chove koní a jazdectve, v kynológií a v rybárstve, SNP 30, Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020

9. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Vytvorenie a rekonštrukcia strednej odbornej školy Ivanská cesta 21 na Centrum odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

10. Návrh na zmenu Uznesenia č. 85 / 2016, Uznesenia č.  86 / 2016, Uznesenia č.  87 / 2016, Uznesenia č.  88 / 2016 z rokovania Zastupiteľstva BSK dňa 09.09.2016 o vstupe do projektov Centier odborného vzdelávania a prípravy v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

11. Návrh na schválenie Dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií“ (Heritage SK-AT) v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

12. Návrh na schválenie kúpy pozemku  v k. ú. Dedinka pri Dunaji,  v prospech Bratislavského samosprávneho kraja

13. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec

14. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2016 a rámcový plán aktivít na rok 2017

15. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2016/2017                                                                                                                      

16. Návrh na schválenie dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“

17. Návrh východísk a štruktúry pre vypracovanie Návrhu pozičného dokumentu BSK k vyhláseniu Národného parku Podunajsko

18. Návrh Metodické východiská aktualizácie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2018-2020

19. Koncepcia územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – aktualizácia 2017

20. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za  2. polrok 2016

21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

22. Záver

Súvisiace dokumenty