Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie zastupiteľstva BSK 23. júna 2017

Program/

 

P O Z V Á N K A        

na XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, 

                                                                                          ktoré sa uskutoční dňa 
 
                                                                                  23. júna 2017 (piatok) o 9.00 hod. 
 
                                      v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,  prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave  
 
Program:
 
Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu
 
0. Nástup náhradníka na post poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, zloženie sľubu a návrh na zmenu člena komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
 
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+
 
2. Informácia o vybavení interpelácie poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 16.12.2017 
 
3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a  vzdelávania v  stredných školách v  Bratislavskom samosprávnom  kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2017 
  
4. Návrh Memoranda o  spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Mestskou časťou Bratislava – Petržalka
 
5. Návrh na zmenu a doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 47/2017 zo dňa 12.5.2017 na základe dodatočnej požiadavky Európskej investičnej banky
 
6. Návrh Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry za rok 2016
 
7. Správa o priebehu Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu za rok 2016
 
8. Návrh na schválenie projektu využitia budovy internátu bývalej Strednej odbornej školy chemickej, Račianska 80, Bratislava Nadáciou Cvernovka, ktorým sa predlžuje nájom internátu, ako prípadu hodného osobitného zreteľa za účelom vybudovania Centra metropolitných inovácií
 
9. Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Vysoká pri Morave, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
10. Návrh na predaj stavby cykoodpočívadla situovaného v k.ú. Malé Leváre, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
11. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 
12. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v Modre pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA
 
13. Návrh na schválenie kúpy pozemkov parc. č. 234/6 a 234/24 v obci Častá pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA
 
14. Zámer záchrany národnej kultúrnej pamiatky Múzea Ferdiša Kostku v Stupave
 
15. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 - 2020 za rok 2016
 
16. Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy programu IROP 2014 – 2020 za účelom realizácie projektu „Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave – DSS a ZPS Rača“
 
17. Správa z hodnotenia PHSR BSK na roky 2014 - 2020 za rok 2016 
 
18. Koncepcia ochrany a využívania zdrojov povrchovej a podzemnej vody v Bratislavskom samosprávnom kraji
 
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2017
 
20. Návrh  na zapojenie dopravcu RegioJet, a. s. do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji
 
21. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich volených, sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja a sídiel obvodných volebných komisií  

22. Návrh na zrušenie časti B2. uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 67/2016 zo dňa 24.6.2016
 
23. Návrh na zrušenie časti B2. uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 68/2016 zo dňa 24.6.2016
 
24. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
 
25. Záver

Súvisiace dokumenty