Blindfriendly Štvrtok 20. 6. 2019 | Meniny má Valéria Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie Zastupiteľstva BSK 25.9. 2015

Materiály na rokovanie zastupiteľstva BSK

 

 

P O Z V Á N K A

na XII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

25. septembra 2015 (piatok) o 9.00 hod.

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
 prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

Program:

Otvorenie zasadnutia,voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - september 2015

2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 26.6.2015

3. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013- 2018 – aktualizácia 2015

4. Monitorovacia správa programového rozpočtu  Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2015

5. Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry
   
6. Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja časti parcely č. 572/2zapísanej na liste vlastníctva č. 1313, k. ú. Most pri Bratislave, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh zmena Uznesenia č. 14/2015 zo dňa 20.02.2015 „na zámenu nehnuteľností pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja s pozemkom vo vlastníctve Mesta Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Návrh na ZÁMENU časti pozemkov v areáli bývalej SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, Bratislava so spoločnosťou TT REAL s.r.o., Odeská 3, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa a s tým súvisiaci návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 22/2015 zo dňa 24.04.2015

9. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech TERMMING, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy rozvodov tepla na majetku BSK

10. Návrh Predaj nehnuteľného majetku – stavba, Kudláková č. 7, Bratislava, LV č. 3794,  k. ú. Bratislava – Dúbravka, okres Bratislava IV

11. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok

12. Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č. 78-80, Bratislava

13. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK

14. Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov za rok 2014 vykonanej NKÚ SR na Bratislavskom samosprávnom kraji

15. Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za1. polrok 2015

16. Návrh Dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko (Rakúsko) o cezhraničnej spolupráci 2015 – 2019

17. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

18. Záver

Poznámka:
V čase zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja je pre poslancov Z BSK zabezpečené parkovanie na parkovisku BSK.
Pri vstupe na parkovisko sa preukážte strážnej službe poslaneckým preukazom alebo pozvánkou.

Súvisiace dokumenty