Blindfriendly  20. 1. 2019 | Meniny má Dalibor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Rokovanie zastupiteľstva BSK 29.9.2017

Program:

 

P O Z V Á N K A

na XXVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

29. septembra 2017 (piatok) o 9.00 hod.

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún – september 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

2. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Mestskou častou Bratislava – Čunovo a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci prípravy projektu Ekocentrum kaštieľ Čunovo.

3. Návrh „Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a SLOVNAFT, a. s.“

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019


5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

6. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa

7. Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k.ú. Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa

8. Prenájom pozemkov v k.ú. Modra mestu Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa

9. Návrh BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA DOTAČNÁ SCHÉMA – Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK

10. Návrh na zmenu uznesenia Z BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa a na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja do projektu „Kreatívne centrum Bratislava“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020

11. Návrh komplexného riešenia budúcej prevádzky Divadla a Školy LUDUS

12. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa

13. Návrh na zvýšenie efektivity ústavnej zdravotnej starostlivosti v regióne Záhorie v súvislosti so zákonom o poplatkoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

14. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2017

15. Aktualizácia investičného plánu Bratislavského samosprávneho kraja a možnosti jeho financovania

16. Návrh na schválenie Plánovacej dohody pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“

17. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO)“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

18. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavným prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Discover the Small and Moson Danube by bike and boat“ (DANUBE BIKE&BOAT) v rámci programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014-2020


19. Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

20. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2017


21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

22. Záver

Súvisiace dokumenty