Blindfriendly  20. 5. 2018 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Rokovanie zastupiteľstva BSK 31. marca 2017

obsah

 

P O Z V Á N K A

na XXV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja,
ktoré sa uskutoční dňa

31. marca 2017 (piatok) o 9.00 hod.

v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja,
prízemie, Sabinovská 16 v Bratislave

Program:

Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu

1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február - marec 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+

2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 17.02.2016

3. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle VZN č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

4. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2017

5. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

6. Informácia o účasti delegovaných zástupcov zriaďovateľa na zasadnutiach rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

7. Informácia o predaji časti areálu Hotelovej akadémie Mikovíniho 1, Bratislava

8. Návrh na vyhodnotenie OVS na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke

9. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec

10. Návrh na vyhodnotenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavby súp. číslo 3235, situovanej na pozemku parc. č. 1948 v k .ú. Petržalka, vedenej na LV č. 3302

11. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK

12. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 44 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

13. Návrh na schválenie kúpy nehnuteľného majetku – bytu č. 66 na Silvánovej ul. v Pezinku pre potreby deinštitucionalizácie sociálnych služieb – DSS a ZPB MEREMA

14. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2016

15. Návrh na schválenie Dodatku č.1 k Dohode o partnerstve projektu „Transdanube.Pearls“ spolufinancovaného z prostriedkov Programu DANUBE

16. Návrh na schválenie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a.s.

17. Informácia o vyhodnotení Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji za rok 2016

18. Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

19. Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016

20. Informácia o prebiehajúcich a ukončených súdnych sporoch

21. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie

22. Záver