Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií platný od 25. 5.2018


 
1. kopírovanie a skenovanie dokumentov:
a) formátu A4/A3 jednostranné/odojstranné
0,00 EUR / 0 Sk
b) skenovanie dokumentov
0,00 EUR / 0 Sk
 
 

2. tlač elektronických dokumentov:
    formátu A4/A3 jednostranné/odojstranné
0,00 EUR / 0 Sk

3. technický nosič dát:
    CD / DVD nosič
0, 00 EUR / 0 Sk
 
4. telefonické a e-mailové spojenie:
a) faxové
0, 00 EUR / 0 Sk
b) zaslanie e-mailu
0, 00 EUR / 0 Sk

5. písomné informácie sa zasielajú doporučenou zásielkou. Cena za dobierku sa určuje ako súčet poštovného, poplatku za dobierku
    a poplatku za platbu poštovou poukážkou je určená cenníkom podľa Tarify poštových služieb.

6. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v pokladni Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
Žiadateľ realizuje úhrady nákladov za sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom:


a) v hotovosti do pokladne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Sabinovská 16, Bratislava, III. poschodie, číslo dverí 318


b) bezhotovostným prevodom na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a.s.,
     č. účtu: 8225976/5200
     konštantný symbol 0558
     variabilný symbol 223001
 
c) poštovým peňažným poukazom „U“ na účet Bratislavského samosprávneho kraja vedený v OTP Banka Slovensko, a. s.,
    č. účtu: 8225976/5200
    konštantný symbol 0379,
    variabilný symbol 223001


V súlade s § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. sa úhrada odpúšťa, pokiaľ jej celková výška nepresahuje sumu 0,50 € / 15 Sk. Zároveň príslušný vedúci odboru úradu môže podľa čl.. VI, bodu 2 smernice č. 7/2002 v odôvodnených prípadoch odpustiť  zaplatenie úhrady za sprístupnenie informácií. Takým prípadom môže byť najmä ťaživá finančná situácia žiadateľa, prípadne iné dôvody hodné osobitného zreteľa.