Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Príprava drevárskych odborníkov Bratislavskom kraji

 Stredná odborná škola drevárska sídli na Pavlovičovej ul. č.3 v Bratislave, v mestskej časti Trnávka – Bratislava II. V tejto podobe škola vznikla ako prvá na Slovensku a združila pôvodné dve školy –Stredné odborné učilište, ktoré bolo založené začiatkom 60-tych rokov minulého storočia a Strednej priemyselnej školy drevárskej, ktorá vznikla r.1990.

 

V súčasnosti poskytuje žiakom úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou spolu s odborným vzdelaním v dvoch študijných odboroch technického zamerania, dvoch študijných odboroch umeleckého zamerania a stredné vzdelanie v troch učebných odboroch.
Obsah vzdelania v učebných a študijných odboroch je stanovený tak, aby žiaci mohli po úspešnom absolvovaní štúdia a po zapracovaní kvalifikovane vykonávať odborné činnosti vo firmách alebo samostatne podnikať v odbore. Úspešné absolvovanie štúdia v študijných odboroch umožňuje aj iné vyššie formy vzdelávania v odbore aj mimo odboru podľa záujmu absolventa. Prednosťou školy je koncepcia štúdia, v ktorej ide o prepojenie kreativity s pragmatickým prístupom k životu. Zložka odborného vzdelávania je tvorená základným odborným a špeciálnym odborným učivom. Základné odborné učivo poskytuje širšie vedomosti, zručnosti a návyky v oblasti myslenia a práce, poznatky z oblasti technologických, estetických, ekonomických, ekologických a spoločenských vzťahov pri riešení úloh v odbore.
Špeciálne odborné učivo je koncipované tak, aby umožnilo absolventom uplatnenie v rozvíjajúcich sa technických, technologických, ekonomických podmienkach. V rámci voliteľných predmetov škola ponúka žiakom prehĺbenie odbornosti ale tiež prípravu na pokračovanie v štúdiu na vysokej škole. V odbornej zložke vzdelávania uprednostňujeme riešenie problémových zadaní s prvkami úloh výskumných, ktoré umožňujú sústavne rozvíjať pracovnú aktivitu žiakov a vedie ich k návykom používať odbornú literatúru. Grafické a konštrukčné úlohy spracovávajú pomocou výpočtovej techniky. Vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje pod vedením kvalifikovaných pedagógov. Odborné vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní profesionáli v architektonickej tvorbe, reštaurovaní a konzervovaní umeleckých artefaktov, vo voľnej maliarskej a kresliarskej tvorbe, v neodmysliteľnej súčinnosti s výučbou dejín, umenia a kultúry.
Ku škole patria dielne a ateliéry pre žiakov, kde môžu nadobúdať manuálne zručnosti a overovať si v praxi teoretické poznatky nadobudnuté počas teoretickej časti vyučovania. Žiaci v učebných oboroch stolár, čalúnnik a umelecký stolár, dosahujúci výborné výsledky, majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu alebo priamo prestúpiť v rámci školy na študijný odbor po vykonaní rozdielových skúšok.
Neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce pedagógov školy je viesť žiakov k účasti v SOČ a na výstavách, kde sa ich práce konfrontujú s prácami žiakov iných stredných škôl podobného zamerania. V rámci medzinárodných projektov škola opakovane spolupracuje so školami v zahraničí. Počas projektových stretnutí sa žiaci a učitelia zúčastňujú na vyučovaní v partnerských školách, komunikujú v cudzom jazyku s rovesníkmi z partnerských škôl. Samostatne prezentujú výsledky svojich projektových úloh v cudzom jazyku, čím si prehlbujú jazykové vedomosti.