Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Spojená škola Račianska 78 – víťaz ENVIROPROJEKTU 2011

 Spojená škola sa stala víťazom a realizátorom úspešného rozvojového projektu ENVIROPROJEKT 2011. Predkladateľom projektu je Bratislavský samosprávny kraj a realizátorom samotná škola. Projekt sa bude riešiť v období 20.5. – 30.11.2011.

 

Hlavným cieľom projektu je tvorba originálnej učebnej pomôcky, ktorá svojou komplexnosťou ponúka širokospektrálne použitie pri výučbe piatich predmetov – chémia, biológia, fyzika, zemepis a ekológia.

Dva hlavné ciele projektu zahŕňajú uvedené čiastkové ciele:
• lokálne skúmanie (hlavným cieľom je, aby žiaci z danej lokality poznali lokálne povrchové vody, potoky, rieky, jazerá, vodné nádrže - cieľ sa dosiahne vnútroštátnymi expedíciami, fotografovaním, prieskumom a fyzikálno-chemickou analýzou týchto vôd):

  • vyhľadanie cieľov skúmania v danom regióne,
  • fotodokumentácia cieľov skúmania,
  • odber vzoriek a následná chemická analýza vody,
  • lokálne merania a pozorovania,
  • konzultácia s miestnymi školami (záujmové útvary s podobným zameraním).

• celoplošné skúmanie (cieľom je zostavenie materiálu, ktorý sa skladá z materiálov lokálnych skúmaní a vytvára podrobnú databázu vodohospodársky významných vodných plôch a tokov Dunaja, využiteľnú v základných a stredných školách, ako pestrá učebná pomôcka pri štúdiu povrchových vôd z oblasti environmentálnej, chemickej, biologickej a zemepisnej):

  • tvorba vodohospodárskej mapy na úroveni ZŠ a SŠ učiva,
  • tvorba farebného atlasu s fotografiami povodia a tokov,
  • tvorba databázy výsledkov z analýz vzoriek vôd,
  • organizovanie školských a mimoškolských informačných seminárov.

Školský vzdelávací program školy 2840 6 biotechnológia a farmakológia kladie veľký dôraz práve aj na ochranu životného prostredia, ekologické a ekonomické myslenie absolventa. Chemické procesy, ktoré sú predmetom vzdelávacieho programu sú často ohrozovateľmi prírodných vôd, ktoré v procese výroby vystupujú ako recipienty produktov čistenia odpadových vôd alebo ako výmenné médium pre odpadové teplo. Jedinečnosť programu spočíva v riešení moderných, biotechnologických procesov, ku ktorým patrí aj ekologické hospodárenie s energiou, so surovinami a s produktmi. Biochemické procesy musia byť zosúladené i s programom environmentálneho manažérstva. Aby absolvent chápal a uvedomil si dôležitosť povrchových vôd v tomto procese, je potrebné, aby povrchové vody poznal, analyzoval a pozoroval.

Úspešnosť projektu sa vyhodnotí v závislosti od celkového záujmu žiakov o expedície, o analýzu vzoriek, o spracovanie výsledkov do výsledného dokumentu a o prezentáciu projektu, ďalej, od záujmu oslovených škôl spolupracovať pri expedíciách, od záujmu širokej verejnosti, ktorá bude oslovená inzerátmi a oznamami na webovej stránke školy, zúčastniť sa záverečnej konferencie a zadarmo dať vzorku na analýzu a od záujmu verejnosti sťahovať súbory, zavesené na internetovú stránku školy. Druhým kritériom pre hodnotenie úspešnosti bude školám poskytnutý dotazník v elektronickej forme. Dotazník bude mať za úlohu analyzovať využiteľnosť a praktickosť cieľového dokumentu pri výučbe. Tento materiál sa využije aj na vysielajúcej škole ako učebná pomôcka, čiže pri hodnotení sa budú analyzovať i skúsenosti na tejto škole. Jednou z najdôležitejších foriem hodnotenia bude interaktívny test, ktorý absolvujú tí žiaci, ktorí preštudovali cieľový materiál. Bude sa skúmať hlavne kvantum nadobudnutých vedomostí vďaka tejto učebnej pomôcky. Ohlasy a reakcie sa budú hodnotiť takisto a to na základe bežnej schémy pozitívnej/negatívnej reakcie.

Efektívnosť projektu spočíva v jej univerzálnosti a kompletnosti. Pokrýva požiadavky viacerých regiónov, čiže spracuje a zdokumentuje aj mimo bratislavské regióny a preto sa stáva univerzálnym a použiteľným v celej republike. Univerzálnosť sa objavuje aj pri výbere predmetov, nakoľko je použiteľný pri piatich rôznych predmetoch.