Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V utorok 27.10.2015 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja konalo 2.stretnutie výchovných poradcov stredných škôl Bratislavského kraja

Stretnutie organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie II., Drieňová 36, Bratislava na tému Poruchy správania na stredných školách. Na stretnutí vystúpili PhDr.Eva Smiková, PhD. z VUDPaP, PhDr.Štefan Grajcar z Euroguidance, Mgr.Monika Klapková a Mgr. Viktor Brichta z CPPPaP II. Bratislava.

 
Prínosom pre zúčastnených výchovných poradcov bolo rozšírenie ich kompetencií pri odbornom riešení problematiky žiakov stredných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Jedným z cieľov stretnutia bolo aj prehĺbenie možností spolupráce medzi strednými a školami a odbornými zariadeniami. Odborní zamestnanci CPPPaP preferujú a podporujú multidimenzionálny odborný prístup k riešeniu problematiky a práca v teréne je jednou zo zložiek poradenského procesu. Ponúkame tiež nové možnosti tímovej práce – psychológ, špeciálny pedagóg – triedny učiteľ – výchovný poradca – riaditeľ pri riešení zložitej problematiky porúch správania žiakov na stredných školách.
Ďakujeme BSK za poskytnutie priestorov.
PhDr. Dana Grečnerová
riaditeľka