Blindfriendly  22. 7. 2018 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Oznámenie - registrácia jaslí

Dôležitá informácia Od 1.3.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Za týmto účelom je v zákone o sociálnych službách ustanovený nový druh sociálnej služby „služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života“ (§ 32a zákona o sociálnych službách) a „zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ (§ 32b zákona o sociálnych službách ). Do účinnosti novely zákona o sociálnych službách bola táto služba poskytovaná v „detských jasliach“ a „opatrovateľkou v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky“, realizovaná spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť.

 


Podľa § 62 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 zákona o sociálnych službách, môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Podľa § 110z zákona o sociálnych službách, osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a nie je zapísaná do registra, je oprávnená tieto činnosti vykonávať bez splnenia podmienky zápisu do registra do oznámenia vykonania zápisu do registra alebo do právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do registra, ak do 31.júna 2018 požiada o zápis do registra, inak do 30. júna 2018; § 99 ods. 5 sa v tom prípade neuplatňuje.

Podľa § 64 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra, alebo v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.

Žiadosť právnickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak je žiadateľom o zápis do registra právnická osoba, napr. nezisková organizácia, občianske združenie, obec, mestská časť, s r.o. atď.). Žiadosť je dostupná na http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx .

Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak je žiadateľom o zápis do registra fyzická osoba). Žiadosť je dostupná na http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx .

K žiadosti o zápis do registra sa prikladá:

a) Kópia dokladu preukazujúceho bezúhonnosť
1. osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
2. fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov,
3. fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo iného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a nemá pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.

b) Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti
1. fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom
právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, alebo
2. fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na
základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za
poskytovanie sociálnej služby.

Za odbornú spôsobilosť sa na účely poskytovania sociálnej služby poskytovanej v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa považuje získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

c) Údaje o priestorových podmienkach, personálnych podmienkach, materiálnych podmienkach a hygienických podmienkach zodpovedajúcich druhu sociálnej služby, forme sociálnej služby a počtu prijímateľov sociálnej služby.

1. Údaje o priestorových podmienkach, ktoré sa preukazujú:
- kópiou listu vlastníctva priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje, nie staršieho ako tri mesiace alebo
- kópiou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke priestorov, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje.

Ak má sa sociálna služba poskytovať v zariadení, údaje o priestorových podmienkach sa preukazujú aj kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia zodpovedajúceho účelu druhu sociálnej služby.

Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke musí byť uzatvorená najmenej na čas poskytovania sociálnej služby alebo pri poskytovaní celoročnej pobytovej sociálnej služby najmenej na tri roky.
Ak sa má sociálna služba poskytovať v zariadení, BSK vykoná obhliadku miesta poskytovania sociálnej služby, z ktorej vypracuje zápisnicu.

2. Za údaje o personálnych podmienkach sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 zákona o sociálnych službách a ich počet, osobitne za každý druh sociálnej služby.

3. Za údaje o materiálnych podmienkach sociálnej služby sa považuje zoznam materiálneho vybavenia v závislosti od druhu sociálnej služby, napr. interiérové vybavenie jednotlivých priestorov zariadenia, materiál a pomôcky na výkon činností a pod.

4. Údaje o hygienických podmienkach sa preukazujú sa kópiu právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu. (Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť právoplatné a vydané na druh sociálnej služby, ktorá sa bude poskytovať, napr. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.)

d) Rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby (Výpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Výpis zo živnostenského registra atď., v ktorom je predmet činnosti uvedený v súlade s poskytovaným druhom sociálnej služby).
e) Štatút alebo iný doklad (napr. stanovy, menovací dekrét), ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby. V štatúte, v stanovách musí byť uvedený predmet činnosti v súlade so zákonom o sociálnych službách (druh sociálnej služby, ktorú má záujem osoba poskytovať a registrovať).


f) Kópia dokladu, ktorý preukazuje, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie, nie staršieho ako tri mesiace.


g) Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu. (Cenník musí byť vypracovaný samostatne na každý druh sociálnej služby, ktorý osoba žiada zapísať do registra a ktorý sa má poskytovať. V cenníku musí suma úhrady za sociálnu službu obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.)


h) Údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby. Kalkuláciu predpokladaných príjmov a kalkuláciu predpokladaných výdavkov je potrebné prepočítať na jednotlivý druh sociálnej služby celkovo za rok a v prepočte na prijímateľa sociálnej služby za mesiac.


i) Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti.


j) Kópia dokladu preukazujúceho existenciu právneho vzťahu
, z ktorého vyplýva záväzok výkonu funkcie zodpovedného zástupcu uvedeného v § 63 ods. 3 zákona o sociálnych službách a opis práv a povinností vyplývajúcich z výkonu tejto funkcie (napr. písomná pracovná zmluva s pracovnou náplňou, resp. opisom pracovného miesta, resp. pracovnej činnosti, písomné poverenie na výkon funkcie zodpovedného zástupcu, v prípade spoločníka alebo člena právnickej osoby zakladacia listina, spoločenská zmluva alebo iné relevantné dokumenty, ktoré obsahujú zákonom o sociálnych službách požadované skutočnosti).