Blindfriendly Piatok 15. 12. 2017 | Meniny má Ivica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Oznámenie - registrácia jaslí

Od 1.3.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 40/2017 z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý novo vymedzuje zameranie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi. Za týmto účelom je v zákone o sociálnych službách ustanovený nový druh sociálnej služby „služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života“ (§ 32a zákona o sociálnych službách) a „zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“ (§ 32b zákona o sociálnych službách ). Do účinnosti novely zákona o sociálnych službách bola táto služba poskytovaná v „detských jasliach“ a „opatrovateľkou v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky“, realizovaná spravidla na základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť.

 

Podľa § 62 zákona o sociálnych službách, poskytovateľ sociálnej služby uvedený v § 3 ods. 3 a 5 môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra, ktorý vedie vyšší územný celok.

Podľa § 110z zákona o sociálnych službách, osoba, ktorá poskytuje k 28. februáru 2017 za odplatu činnosti, ktoré majú charakter odborných činností, obslužných činností alebo ďalších činností podľa § 16 až 18, alebo súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom pre sociálnu službu podľa § 32a ods. 1 písm. b) alebo § 32b, bude tieto činnosti poskytovať aj po 28. februári 2017 a nie je zapísaná do registra, je oprávnená tieto činnosti vykonávať bez splnenia podmienky zápisu do registra do oznámenia vykonania zápisu do registra alebo do právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do registra, ak do 31.decembra 2017 požiada o zápis do registra, inak do 31. decembra 2017; § 99 ods. 5 sa v tom prípade neuplatňuje.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN BSK č.5/2014)
(dostupné na webovom sídle http://www.region-bsk.sk/lstDoc.aspx?cpi=2&nid=79&chnum=1), je fyzická alebo právnická osoba povinná k žiadosti priložiť nasledovné doklady a tlačivá:

1. Žiadosť právnickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak je žiadateľom o zápis do registra právnická osoba, napr. nezisková organizácia, občianske združenie, obec, mestská časť, s r.o. atď.). Žiadosť je dostupná na http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx .

2. Žiadosť fyzickej osoby o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb (ak je žiadateľom o zápis do registra fyzická osoba). Žiadosť je dostupná na http://www.region-bsk.sk/ziadosti-a-tlaciva.aspx .

3. Kópiu dokladov preukazujúceho bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace) a kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti:

A) fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra a fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra,
B) fyzickej osoby, ktorá na základe rozhodnutia štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo na základe rozhodnutia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra, je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby.

Za odbornú spôsobilosť sa na účely poskytovania sociálnej služby poskytovanej v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa považuje získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a na účely poskytovania služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

4. Rozhodnutie alebo iný doklad o zápise do registra podľa osobitného predpisu alebo potvrdenie o pridelení identifikačného čísla organizácie vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky, ktoré preukazuje vznik právnickej osoby (Výpis z registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Výpis zo živnostenského registra atď., v ktorom je predmet činnosti uvedený v súlade s poskytovaným druhom sociálnej služby).

5. Štatút alebo iný doklad (napr. stanovy, menovací dekrét), ktorým sa preukazuje oprávnenie na právne úkony štatutárneho orgánu právnickej osoby. V štatúte, v stanovách musí byť uvedený predmet činnosti v súlade so zákonom o sociálnych službách (druh sociálnej služby, ktorú má záujem osoba poskytovať a registrovať).

6. Kópiu dokladu, ktorý preukazuje, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie (kópia dokladu z Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a zo zdravotných poisťovní: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Všeobecná zdravotná poisťovňa).

7. Cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu. (Cenník musí byť vypracovaný samostatne na každý druh sociálnej služby, ktorý osoba žiada zapísať do registra a ktorý sa má poskytovať. V cenníku musí suma úhrady za sociálnu službu obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.)

8. Údaje o finančných podmienkach, ktoré obsahujú kalkuláciu skutočných nákladov na jednotku výkonu každého druhu sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov vrátane údajov o vlastných zdrojoch financovania sociálnej služby a predpokladané zdroje financovania sociálnej služby. (Tlačivo „Údaje o finančných podmienkach“ je prílohou č. 3 VZN BSK č.5/2014. Kalkuláciu predpokladaných príjmov a kalkuláciu predpokladaných výdavkov je potrebné prepočítať na jednotlivý druh sociálnej služby celkovo za rok a v prepočte na prijímateľa sociálnej služby za mesiac.)

9. Opis rozsahu a podmienok poskytovania odbornej činnosti, obslužnej činnosti alebo ďalšej činnosti.

10. Údaje o priestorových podmienkach, ktoré sa preukazujú:
- kópiou listu vlastníctva priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje, nie staršieho ako tri mesiace alebo
- kópiou nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke priestorov, ktorých predmetom je nájom alebo výpožička priestorov, v ktorých sa sociálna služba poskytuje a
- kópiou právoplatného kolaudačného rozhodnutia, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení (platí pre sociálnu službu poskytovanú v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa).

11. Údaje o personálnych podmienkach.
Za údaje o personálnych podmienkach sa považuje organizačná štruktúra žiadateľa o zápis do registra, v ktorej je uvedené povolanie zamestnancov, ich kvalifikačné predpoklady podľa § 84 zákona o sociálnych službách a ich počet, osobitne za každý druh sociálnej služby.

12. Údaje o materiálnych podmienkach
Za údaje o materiálnych podmienkach sociálnej služby sa považuje zoznam materiálneho vybavenia v závislosti od druhu sociálnej služby, napr. interiérové vybavenie jednotlivých priestorov zariadenia, materiál a pomôcky na výkon činností a pod.


13. Údaje o hygienických podmienkach
Preukazujú sa kópiu právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska príslušného orgánu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky alebo o zmene v ich prevádzkovaní a o schválení prevádzkového poriadku alebo jeho zmeny príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu. (Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí byť právoplatné a vydané na druh sociálnej služby, ktorá sa bude poskytovať, napr. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.)

Ďalšie bližšie podmienky podávania žiadostí o zápis registra, vrátane podmienok nezapísania do registra a podmienok výmazu z registra, upravuje VZN BSK č.5/2014.