Blindfriendly Štvrtok 19. 4. 2018 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom


 

 

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Zákon o sociálnych službách definuje sociálnu službu ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 
  • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
  • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
 
BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách:
  • poskytuje základné poradenstvo,
  • zabezpečí sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, u poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri, na základe jej výberu.

Dôležité upozornenia vyplývajúce z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2014:

Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané do 31.decembra 2014 fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek stratilo platnosť 1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiadala vyšší územný celok o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.decembra 2014 alebo nepožiadala poskytovateľa sociálnej služby o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31.decembra 2014.
V domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, t. j. v týchto zariadeniach sa môže začať poskytovať sociálna služba len osobám, ktoré nedovŕšili dôchodkový vek.