Blindfriendly Utorok 7. 4. 2020 | Meniny má Zoltán Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom


 

 

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

1. Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službuVZOR č. 1.doc) s priloženými kópiami lekárskych nálezov občan doručí:

a) poštou na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja,
odbor sociálnych vecí,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

alebo

 
b) počas úradných hodín do podateľne BSK » Sídlo Úradu BSK

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpisuje fyzická osoba, ktorá má byť posudzovaná. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa). Toto potvrdenie platí iba pri podaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

K žiadosti o posúdenie odkázanosti žiadateľ prikladá lekárske nálezy. Ak má žiadateľ k dispozícii správy z vyšetrení v odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa je možné k žiadosti priložiť prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár.

Ak sú lekárske nálezy, ktoré boli priložené k žiadosti o posúdenie odkázanosti nedostačujúce na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada o predloženie tlačiva „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ ( VZOR č. 2.doc), ktoré vypĺňa zmluvný lekár. Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu stavu.

V prípade psychiatrického ochorenia žiadateľ  je povinný priložiť aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej psychiatrickej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nie je dostačujúce, z tohto dôvodu bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

V prípade nedostatočných odborných nálezov bude žiadateľ vyzvaný listom k ich doplneniu.

Ak v priebehu konania o posúdenie odkázanosti dôjde k zmene zdravotného stavu, žiadateľ je povinný predložiť aktuálne lekárske nálezy, preukazujúce zmenu zdravotného stavu.

2. Po podaníŽiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude žiadateľ z dôvodu zistenia sociálnej situácie (sociálne šetrenie) predvolaný sociálnym pracovníkom na Ú BSK, na oddelenie posudkových činností alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môže byť uskutočnené sociálne šetrenie v domácnosti, prípadne v nemocnici.

Sociálne šetrenie sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Po posúdení odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu mu bude doručený posudok spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“) do vlastných rúk.

3. Spôsoby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia:
  • do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia sa môže písomne vzdať odvolaniaVZOR č. 4 ), t.j. osobne doručí písomné vzdanie sa odvolania na Ú BSK alebo vzdanie sa odvolania zašle poštou na adresu Ú BSK, Odbor sociálnych vecí spolu s originálom rozhodnutia, na ktorom kompetentný pracovník posudkového oddelenia vyznačí právoplatnosť rozhodnutia po doručení vzdania sa odvolania alebo
  • po 15-tich dňoch odo dňa doručenia rozhodnutia žiadateľovi rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v zmysle zákona.

Poznámka:  V prípade, že žiadateľ pre rôzne dôvody nemá záujem, aby začaté správne konanie pokračovalo(nemá ďalej záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu), má možnosť do 30 dní od začatia konania (od dátumu podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Ú BSK) písomne späť vziať podanú  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ .

4. Informácie k preberaniu listových zásielok adresovaných do vlastných rúk

Listové zásielky (napr. Výzva na doloženie lekárskych nálezov, Rozhodnutie o prerušení konania, Posudok odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a pod.) sú zasielané, v zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, do vlastných rúk na meno účastníka konania (fyzická osoba, ktorá je posudzovaná):
  • na adresu jeho trvalého bydliska, alebo
  • na adresu, ktorú uvedie v žiadosti a na ktorej sa zdržiava
 
Pokiaľ je účastník konania maloletá osoba, alebo účastník konania nie je schopný prevziať listovú zásielku určenú do vlastných rúk, listová zásielka sa doručuje:
  • zákonnému zástupcovi,
  • osobe splnomocnenej na preberanie zásielok - táto osoba však nemôže vykonávať ďalšie úkony spojené s konaním (podávanie opravných prostriedkov, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, atď.),
  • osobe splnomocnenej na zastupovanie v plnom rozsahu v konaní vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu - táto osoba môže vykonávať všetky úkony spojené s konaním (podanie žiadosti, preberanie poštových zásielok, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, podpísanie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podávanie opravných prostriedkov atď.),
  • opatrovníkovi – pokiaľ je účastník konania súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony.