Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Sociálne služby poskytované samosprávnym krajom


 

 

Postup pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( žiadosť o zabezpečenie )

1.

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), fyzická osoba, ktorá má záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení) s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov vyplní a doručí na Ú BSK „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (ďalej iba „žiadosť“) poštou na adresu:

 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja,
odbor sociálnych vecí,
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
 
alebo osobne do podateľne Úradu BSK.
 

2.

Žiadosť podpisuje fyzická osoba, ktorej má byť poskytovanie sociálnej služby zabezpečené. Ak sa fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nedokáže sama podpísať, môže žiadosť podpísať aj iná osoba (k žiadosti sa priloží lekárske potvrdenie o neschopnosti posudzovanej osoby podpísať sa).

 

3.

K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na požadovaný druh sociálnej služby.

 

4.

Žiadosť po doručení na Úrad BSK je evidovaná v podateľni Ú BSK v súlade s Registratúrnym poriadkom Ú BSK a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne Ú BSK. Ak fyzická osoba podala žiadosť a ešte nemá právoplatné rozhodnutie, jej žiadosť je zaradená do evidencie došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby až dňom doručenia kópie rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti do podateľne Ú BSK.

 

5.

Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadateľ je kompetentným pracovníkom odboru sociálnych vecí Ú BSK informovaný o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v čase, keď mu BSK podľa jeho výberu sociálnu službu zabezpečí.