Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014

 

Bratislavský samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“) zverejňuje na Úradnej tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho kraja návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na  území  Bratislavského  samosprávneho  kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a VZN BSK č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014.


V zmysle § 8 ods. 4 zákona o samosprávnych krajoch môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne
do zápisnice na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ všeobecne záväzného nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienku v súlade s vyššie uvedeným možno podať:

- v písomnej forme na adrese:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25,

- elektronicky na adrese marica.sikova@region-bsk.sk alebo jana.matulova@region-bsk.sk

- ústne do zápisnice na úrade na adrese:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
820 05 Bratislava 25.


Dátum vyvesenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia: 06.03.2019

Lehota na uplatnenie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia: 18.03.2019 do 9,00 hod.

Súvisiace dokumenty