Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia o poskytnutých finančných príspevkoch v roku 2010

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2010 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 23 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

 
Názov subjektu
Názov projektu
Finančný príspevok v €
Aliancia žien Slovenska, o. z.
Pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny.
24 000,00
ROAD, n. o.
Zdravá rodina – zdravá spoločnosť.
22 000,00
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.
Resocializačná a riadená postresocializačná starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok.
56 430,00
Brána do života, o. z.
Krízové stredisko Dom na pol ceste.
56 430,00
Domov – Dúha, o. z.
Krízové stredisko Dúha.
39 830,00
Maják nádeje, n. o.
Ochrana dieťaťa. Výchova a všestranný vývin dieťaťa v náhradnom prostredí. Predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologickým javom.
39 190,00
Detský fond SR, o. z.
Mixáčik – Nízkoprahové rodinné centrum, Mixklub -nízkoprahové zariadenie pre deti a mládež.
26 000,00
Pomoc ohrozeným deťom,
 o. z.
Krízové stredisko: Centrum nádej a jeho kontinuálny rozvoj.
26 500,00
Odyseus, o. z.
Pomoc ku skvalitneniu života.
26 500,00
PRIMA, o. z.
Prima street a Nízkoprahové kontaktné centrum.
19 800,00
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
Práca s ohrozenou rodinou.
16 510,86
Návrat, o. z.
Podpora rodičovstva prostredníctvom ponuky a realizácie odborných programov.
26 900,00
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z.
Vykonávanie akreditovaných činností Úsmevom ako Dar.
26 900,00
Inštitút pre vzdelávanie a regionálny rozvoj, o. z. 
Reštart rodiny.
14 000,00
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, c. o.
Primárne a sekundárne preventívne sociálno-výchovné programy pre deti, mládež a rodiny.
10 000,00
Ulita, n. o.
Ulita pre Kopčany.
15 000,00
Labyrint, o. z.
Program na predchádzanie a zabránenie sexuálneho zneužívania dievčat a chlapcov.
4 450,00
Kaspian, o. z.
Kaspian v uliciach Petržalky.
12 000,00
Ichtys, o. z.
Streetwork - služby tým, ktorí nechodia do klubu.
11 000,00
Mládež ulice, o. z.
Terénny nízkoprahový program „Mládež ulice“.
5 400,00
Terapia, n. o.
Rovesnícka mediácia – peer mediácia.
4 400,00
„Cválajte s nami “, o. z.
Cválajte s nami.
10 386,00
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v rámci sociálneho programu „Centrum pre rodiny v kríze“
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.
Rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu.
8 300,00
Detský fond SR, o. z.
Rodiny s deťmi s poruchami správania a s poruchami
ADHD a ADD.
8 300,00
Pomoc ohrozeným deťom,  
o. z.
Rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode.
8 300,00