Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informácia o poskytnutých finančných príspevkoch v roku 2011

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2011 poskytol, v súlade s § 88 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, finančný príspevok 21 subjektom vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského kraja.

 
Názov subjektu
Názov projektu
Finančný príspevok v €
Aliancia žien Slovenska, o. z.
Pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny.
24 000,00
ROAD, n. o.
Zdravá rodina – zdravá spoločnosť.
26 920,00
Združenie MUDr. Ivana Novotného, o. z.
Resocializačná a  postresocializačná starostlivosť o osoby závislé od psychoaktívnych látok.
66 400,00
Brána do života, o. z.
Krízové stredisko Dom na pol ceste pre odchovancov detských domovov, reedukačných zariadení a mladých dospelých v kríze.
80 000,00
Domov – Dúha, o. z.
Krízové stredisko Dúha, Ambulantná starostlivosť o klientov ako prevencia násilia.
47 200,00
Maják nádeje, n. o.
Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
40 600,00
Detský fond SR, o. z.
Mixáčik – Nízkoprahové rodinné centrum, Mixklub -nízkoprahové centrum pre deti a mládež.
31 900,00
Pomoc ohrozeným deťom,
 o. z.
Komplexná starostlivosť o obete domáceho násilia a sexuálneho zneužívania.
28 500,00
Odyseus, o. z.
Chráň sa sám.
28 000,00
PRIMA, o. z.
Prima street a Nízkoprahové kontaktné centrum.
19 870,00
Slovenský výbor pre UNICEF, o. z.
Centrum výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA.
26 900,00
Návrat, o. z.
Zabezpečenie náhradnej rodinnej starostlivosti pre znevýhodnené deti a podpora náhradných rodín prostredníctvom odborných programov.
28 400,00
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z.
Sociálna pomoc obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja.
28 400,00
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.
Poradňa pre rodiny, kde dieťa vykazuje poruchy správania.
6 400,00
Kľúč, n. o.
„Aj slobodu treba vedieť žiť – učím sa žiť na slobode“.
6 500,00
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, c. o.
Podpora deťom a rodinám – primárna prevencia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
6 500,00
Ulita, n. o.
Komunitné centrum Kopčany.
17 600,00
Labyrint, o. z.
Sexuálne násilie na deťoch.
5 000,00
Kaspian, o. z.
Dobré rozhodnutie.
18 150,00
Ichtys, o. z.
NPDM Ichtys – rozvoj nezastavíš.
15 300,00
Mládež ulice, o. z.
Terénny nízkoprahový program „Mládež ulice“.
10 000,00
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v rámci sociálneho programu „Centrum pre rodiny v kríze“
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, o. z.
Rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu.
11 066,00
Detský fond SR, o. z.
Rodiny s deťmi s poruchami správania a s poruchami
ADHD a ADD.
11 066,00
Pomoc ohrozeným deťom,  
o. z.
Rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode.
11 066,00