Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Štatút Ocenenia BSK


 

 „ŠTATÚT OCENENIA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA“  
 
Preambula
 
1. Bratislavský samosprávny kraj si za svoju česť považuje oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k rozvoju BSK. Jedno z ocenení  nesie meno Samuela Zocha. Samuel Zoch je pozoruhodnou osobnosťou našich dejín, ktorá svojím morálnym profilom a kultivovaným, ale tiež energickým pôsobením prekračuje horizont svojej doby. Stál na čele Slovenskej národnej rady pre Bratislavu a okolie. Žiadal, aby Bratislavu uznali za slobodné mesto a premenovali na Wilsonov. Bratislavu však pripojili k ČSR a za prvého župana vymenovali Samuela Zocha. Vysoko aktuálne zostáva Zochovo krédo: „Jedine vzájomná tolerancia, úcta k názorom iných a eliminovanie sporov ich pokojným riešením, prináša i v politike svoje plody, bez ktorých by ľudstvo nemohli napredovať."
 
Čl. I
 
VÝROČNÁ CENA SAMUELA ZOCHA
1. Fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov, ktorí obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti, svojou prácou a postojmi prispeli k rozvoju samosprávneho kraja, alebo vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj, môže zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Výročnú cenu Samuela Zocha, ktorá je najvyšším ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Vo výnimočnom prípade môže sa cena udeliť aj zahraničným občanom.  2. Výročnú cenu Samuela Zocha vyjadruje plaketa zobrazujúca erb Bratislavského samosprávneho kraja a portrét Samuela Zocha s nápisom „Samuel Zoch“, rok udelenia a meno oceneného.  3. Výročnú cenu Samuela Zocha udeľuje zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Návrh zastupiteľstvu predkladá predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  4. Návrhy na ocenenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod. 5. Návrhy na ocenenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta. 6. Návrh musí obsahovať charakteristiku navrhovanej fyzickej alebo právnickej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou. 

 
7. Návrhy posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností.  8. O udelení Výročnej ceny Samuela Zocha sa vydáva listina, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  9. Odovzdanie Výročnej ceny Samuela Zocha sa vykonáva slávnostným spôsobom na rokovaní zastupiteľstva samosprávneho kraja
 
Čl. II
  ČESTNÉ OBČIANSTVO BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
1. Osobám, ktoré významným spôsobom prispeli k rozvoju Bratislavského samosprávneho kraja, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi a zaslúžili sa o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a  regiónmi môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udeliť Čestné občianstvo Bratislavského samosprávneho kraja. 2. Čestné občianstvo možno udeliť len zahraničným občanom.  3. Kandidát na čestné občianstvo musí byť významnou osobnosťou a autoritou, ktorý má značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského samosprávneho kraja.  4. Čestné občianstvo sa udeľuje predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam.  5. O udelení čestného občianstva Bratislavského samosprávneho kraja sa vydáva listina v dvojjazyčnej mutácií - v slovenčine a v jazyku oceneného, ktorú podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  6. Odovzdávanie listiny o čestnom občianstve sa vykonáva slávnostným spôsobom. Čestný občan Bratislavského samosprávneho kraja sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej návšteve Bratislavského samosprávneho kraja zapíše do Kroniky Bratislavského samosprávneho kraja.  7. Návrhy na udelenie môžu podávať predseda, podpredsedovia, poslanci, komisie zastupiteľstva BSK, obyvatelia Bratislavského samosprávneho kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení a organizácií a pod. 8. Návrhy na udelenie sa podávajú predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja prostredníctvom Kancelárie predsedu písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) v termíne do konca augusta. 9. Návrh musí obsahovať charakteristiku zásluh navrhovanej osoby, odôvodnenie predloženého návrhu a súhlas navrhovaného s nomináciou.  10. Vo výnimočných prípadoch môže Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja udelené čestné občianstvo odňať, ak ocenený prestal byť tejto pocty hoden.  11. Návrhy na udelenie čestného občianstva a jeho odňatie posúdi a odporučí výberová komisia, ktorú pre tento účel vymenuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja z radov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a iných významných osobností. 

 
 
Čl. III   PAMÄTNÝ LIST PREDSEDU  BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
1. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja môže významnú činnosť fyzických alebo právnických osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja oceniť Pamätným listom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 2. Verejné uznanie vo forme pamätného listu podpisuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja.  
Čl. IV
 
 HISTORICKÁ OSOBNOSŤ REGIÓNU
 
1. Osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji, udeľuje Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja titul „Historická osobnosť regiónu“.  2. Titul je udelený in memoriam maximálne jedenkrát ročne na návrh predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. 3. Udelenie titulu prebieha slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu Historických osobností regiónu. 
 
Čl. V
 
1. Za organizačné, technické a administratívne zabezpečenie súvisiace s realizáciou ocenení zodpovedá riaditeľ  Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1.7.2018. Nadobudnutím účinnosti tohto štatútu zaniká účinnosť štatútu schváleného Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 30.10. 2002 a dodatku č. 1/2007 štatútu „Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja“.
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA predseda Bratislavského samosprávneho kraja