Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Investičné projekty v programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 - 13 (Najčastejšie kladené otázky)

Kto spulufinancuje a aká je výška spolufinanacovania na rakúskej strane? Spolufinancovanie z národných verejných zdrojov na rakúskej strane (národné spolufinancovanie k príspevku z EFDR), musí pred podaním projektu odsúhlasiť regionálne miesto resp. územne príslušný kraj (Dolné Rakúsko/Burgenland/Viedeň). Závisí však na dohode na rakúskej strane koľko a kto zabezpečí z týchto verejných národných prostriedkov. Túto časť prostriedkov môže poskytnúť územne príslušný kraj, predkladateľ, ktorý disponuje verejnými zdrojmi (obec, ministerstvo, univerzita a pod. ) alebo ich tieto získa od uvedených verejných inštitúcií.

 

Pri investičných projektoch (vysoký rozpočet) je ako báza na financovanie z programu (t.j. ERDF+národné verejné zdroje) zväčša stanovená len časť z celkových nákladov na projekt. V takom prípade si príslušný žiadateľ zabezpečí doplnkovo k poskytnutým zdrojom z ERDF a národným verejným zdrojom ešte ďalšie iné zdroje. Ako príklad je možné uviesť, že napríklad 50% z celkového rozpočtu projektu bude financovných z programu (ERDF 85% a národné 15%z národných verejných zdrojov) a zvyšných 50 percent si zabezpeči žiadateľ vo vlastnej réžii – buď vlastné zdroje alebo cudzie zdroje (súkromné alebo verejné) . Tieto pomery si dohodne rakúsky vedúci partner (LP) alebo projektový partner (PP) pred podaním projektu pri konzultáciách projektového zámeru s regionálnymi koordinátormi, ktorí majú detailný prehľad o rozpočte kraja ako i alokáciách v rámci programu.

Ako zostavovať rozpočet?

Každý z partnerov má v rámci spoločného projektu vlastné aktivity a k nim plánuje vlastný rozpočet. Súčasný excelovský formulár žiadosti automaticky načítava rozpočty jednotlivých partnerov v hlavných kategŕiách výdavkov a na ich základe vypočíta celkový rozpočet projektu. Nositeľ určitej aktivity v projekte platí (dá si do svojho rozpočtu) príslušnú aktivitu napr. organizuje workshop na Slovensku, platí aj rakúskych prednášateľov, aj ubytovanie rakúskym účastníkom a pod. Žiadateľ má povinnosť okrem uvedeného rozpočtu, ktorý je súčasťou žiadosti, pripojiť aj detailný rozpočet rozpoložkovaný na jednotky, počet jednotiek a jednotkovú sumu na úrovni jednotlivých položiek výdavkov. Podrobný rozpočet je povinnou porílohou pre všetky projekty programu a prikladá sa k formuláru žiadosti spolu s ostanými prílohami (čestné prehlásenia a pod.). Vo formulári žiadosti sa nevypĺňajú detailne jednotky (iba v prílohe).

Je pri investičných projektoch stanovený finančný limit (strop)?

Jediným reálnym obmedzením je objem finančných prostriedkov v danej priorite ako v celkové prostriedky vyhradené pre program. V prípade veľkých investičných projektov je potrebné sa vopred informovať u zástupcov regionálnych miest, prípadne na Spoločnom technickom sekretariáte. V prípade, že projekt má strategický význam pre programovú oblasť (napr. výstavba cezhraničného mosta) je možné prostriedky kombinovať s inými zdrojmi.

Je možné mať v rozpočte slovenského vedúceho partnera (LP) okrem vlastného projektového manažéra (PM) aj PM, ktorý zabezpečuje pre rakúskeho PP koordináciu projektu, v prípade, že rakúska strana nemá personálne kapacity?

V odôvodnených prípadoch je to možné, ale takúto skutočnosť je potrebné vyargumentovať a transparentne vysvetliť nielen v žiadosti, ale netreba na to zabudnúť aj pri zostavovaní partnerskej zmluvy.

Ako plánovať osobné náklady na slovenskej strane?

Pracovníkov možno zamestnať v projekte buď na plný alebo čiastočný úväzok (pôvodných pracovníkov alebo novoprijatých na dobu určitú - po dobu trvania projektu). V prípade že sú zamestnaní na plný pracovný uväzok ich náplň práce tvoria len činnosti priamo súvisiace s projektom. V prípade, ak sú zamestnaní na čiastočný úväzok, ich náplň práce zahŕňa aj činnosti súvisiace s projektom, v oboch prípadoch zamestnanci mesačne vypĺňajú výkaz práce, z ktorého je zrejmé koľko hodín odpracovali na projekte a z toho sa vyvodí percento uznateľnosti nákladov a presná suma oprávnenych nákladov (podľa odpracovaného času). Druhou alternatívou sú dohody. Je potrebné zdôrazniť, že dohody musia byť napísané na činnosti nesúvisiace s výkonom povolania danej osoby (teda náplň práce danej osoby je iná ako je náplň na dohodu, nesmú sa prekrývať!) V prípade, že ide o jednorazovú časovo obmedzenú činnosť zamestnanca (napr. spracovanie štúdie) podpíše sa s ním "Dohoda o vykonaní práce". V prípade, že ide o opakujúce sa činnosti (pravidelné) podpíše sa so zamestnancom "Dohoda o pracovnej činnosti" (napr. vedenie účtovníctva projektu po dobu 12 mesiacov). V oboch uvedených prípadoch je limit zo zákona max. 350 hodín ročne (pozri aktuálny Zákonník práce). Pravidlom je, že zamestnanec takúto činnosť na dohodu môže vykonávať len po pracovnej dobe (mimo pracovnej doby) alebo v čase dovolenky.

Je možné do projektu začleniť existujúce festivaly?

V zásade to nie je vylúčené, ale len pre prípady, kedy napr. 11. ročník festivalu vedie k ďalšej spolupráci a k jej rozšíreniu. Takáta spolupráca musí prinášať niečo nové, čo v predchádajúcej cezhramničnej spolupráci ešte nebolo definované – napr. inštitulizácia festivalu alebo festival, ktorý bude viesť k zapojeniu ďalších cieľových skupína pod.

Ak je slovesnský LP zo súkromného sektora, potrebuje garanta? Čo znamená pojem strategický partner ?

Áno slovenský LP (neziskovka, nadácia atď.) v prípade, že je LP projektu a dokáže si sám zastrešiť všetky aktivity - tedá má dokázateľne dostatočné personálne aj finančné kapacity a nepotrebuje iného slovenského partnera, by mal mať tzv. strategického partnera. Strategický partner je zväčša tematicky relevantná verejná inštitúcia (alebo obec/VUC), ktorá je odborným garantom. (napr. projekt v oblasti vedy a výskumu realizovaný LP z neziskového sektora má strategického partnera na slovenskej strane SAV alebo univerzitu). Strategický partner je uvedený vo formulári žiadosti ako akýkoľvek iný PP, podpisuje rovnako ako ostatní "Letter of intent", ale nekofinancuje, teda nečerpá žiadne financie ani nevkladá do projektu vlastné finančné prostriedky. Ide skôr o formálneho partnera.

Strategický partber sa v projekte využíva vtedy, keď sú aktivity projektu zamerané na tvorbu politík a partneri zabezpečujú vstupy a výkon aktivít, ale nevedia zabezpečiť prepojenie na orgány verejne a štátnej správy resp. garantovať využiteľnosť výstupov aktivít na úrovni tvorby prípadne aplikácie politík. Týka sa to hlavne prípadov, keď v partnerstve vystupujú len neziskové alebo ziskové organizácie a cieľom projektu má byť ovplyvnenie politík v rôznych oblastiach - strategickým partnerom by v takom prípade mala byť inštitúcia verejnej alebo štátnej správy, ktorá má kompetencie v danej oblasti a vie garantovať využiteľnosť výstupov projektu resp. jeho prospešnosť.

Je potrebné pri investičných projektoch dodržať spolufinančné financovanie cezhraničných partnerov v minimálnom pomere 10% ku 90 %?

Nie, ale je potrebné snažiť sa o vyváženosť rozpočtu i aktivít.

Je rekonštrukcia budovy oprávneným nákladom?

Rekonštrukcia budovy resp. Investícia obdobného charakteru je možná za nasledujúcich podmienok:

1. V projekte musí existovať vyvážený pomer medzi neinvestičnými a investičnými aktivitami, t.j. rekonštrukcia/výstavba sama o sebe nezabezpečuje cezhraničnú spoluprácu a preto nemôže byť považovaná samostatne za oprávnenú aktivitu. Zvyčajne nie je možné z projektu financovať rekonštrukciu celej budovy, ale len relevantných častí, ktoré sa spájajú s výkonom cezhraničných aktivít (napr. ak ide o vzdelávací projekt, je možné zrekonštruovať vzdelávacie - seminárne miestnosti, laboratóriá, prefinancovať ich zariadenie a vybavenie, ale nie je možnosť preplatiť výmenu elektrických rozvodov a kotoľňu pre celú budovu).

2. Pred začatím prípravy projektu a spracovávania projektovej žiadosti je potrebné, aby si žiadateľ urobil finančnú anylýzu prípadne štúdiu uskutočniteľnosti vrátane finančnej analýzy, v ktorej účelom je preukázať nutnosť príspevku. Takisto je potrebné zdôvodniť, či je po rekonštrukcii resp. výstavbe daná investícia udržateľná. Pred predkladaním projektu je preto potrebné stanoviť čistý výnos projektu (rozdiel medzi príjmami z prevádzky a nákladmi na prevádzku) a potom sa výnos porovná s výškou investičných výdavkov. V prípade, že výnos nepokrýva investičné výdavky je potrebné financovanie z NFP. Vzniká tzv. medzera vo financovaní.

3. Investície generujúce príjmy – pri každej investícii, ktorá generuje príjmy je potrebné, aby žiadateľ vypočítal v rámci finančnej analýzy výšku príjmov, ktoré bude generovať projekt (porovnanie bez a s NFP) Cieľom takejto analýzy je stanoviť ziskovosť projektu. Na základe uvedeného je preto potrebné porovnať výšky príjmov a výdavkov pre projekt a podľa toho posúdiť výšku oprávneného nenávratného finančného príspevku pre danú investíciu.

Všeobecná poznámka:

Uvedené sa netýka verejných investícií typu cezhranične mosty resp. prístupové cesty alebo verejné cyklotrasy a pod.

 

V Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007 -13 nie je zatiaľ zverejnená pomôcka pre uvedený výpočet, je však možné použiť metódu medzery vo financovaní popísanú vo "Finančnej anylýze projektu" pre potreby OP BK zverejnenú na stránke MVRR SR.

 

Pri písaní investičných projektov je potrebné mať na pamäti, že cieľom projektu vo väčine prípadov nie je rekonštrukcia/výstavba samotná. Rekonštrukcia (investícia) je len prostriedkom k dosiahnutiu cieľov projektu. Výstupy aktivít (stanovených cieľov) musia byť udržateľné a preukázateľné najmenej počas doby 5 rokov po skončení projektu (ústredným motívom projektu je "cross-border business idea lasting at least 5 years"- cezhraničná podnikateľská myšlienka majúca trvanie minimálne 5 rokov).

Súvisiace dokumenty