Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Otvorenie Grantového systému Ministerstva kultúry SR na rok 2009

Dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos Ministerstva kultúry SR z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií (v prílohe) v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša zmeny (zmeny viď príloha Ministerstvo kultúry SR_Grant_system_2009).

 
Prehľad grantových programov a podprogramov na rok 2009
 
Program 1 - Obnovme si svoj dom
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 18.11.2008  
 
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
 
Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 30.11.2008
 
2.1    Knižnice a knižničná činnosť
2.2    Múzeá a galérie
2.3    Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4    Akvizícia múzeí a galérií
2.5    Akvizícia knižníc
 
Program 3 - AudioVízia 2009
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 3.11.2008
 
3.1 Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel (development)
3.2 Produkcia audiovizuálnych diel 
3.3 Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.4 Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel
3.5. Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6 Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel
3.7 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel
3.8 Edičná činnosť v oblasti audiovízie
 
Program 4 – Umenie
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 21.11.2008
 
4.1   Divadlo a tanec
4.1.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.1.2   Reprízy javiskového diela
4.1.3   Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4   Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.1.5   Divadelná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
 
4.2   Hudba
4.2.1   Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby
4.2.2   Podpora koncertného života v rámci festivalov, prehliadok, súťaží alebo koncertov
4.2.3   Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, semináre, súťaže a pod., členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.2.4   Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov
4.2.5   Hudobná reflexia (konferencie, semináre, kolokviá)
 
4.3   Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
4.3.1   Tvorba a realizácia diel
4.3.2   Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky
4.3.3   Edukačné aktivity (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.3.4   Reflexia výtvarných umení (konferencie, semináre, sympóziá)
 
4.4   Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
4.4.1   Periodické podujatia a ďalšie aktivity - festivaly, cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu umenia 
4.4.2   Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity - kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých aktivít prekračujúce rámec jedného druhu umenia
4.4.3   Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia (tvorivé dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre, súťažné podujatia, členstvo v medzinárodných mimovládnych organizáciách)
4.4.4   Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia (konferencie, semináre, kolokviá)
 
4.5   Literatúra a knižná kultúra
4.5.1   Vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež
4.5.2   Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3   Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
4.5.4   Vydávanie pôvodnej a prekladovej umenovednej a spoločenskovednej literatúry
4.5.5   Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov
4.5.6   Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry
 
Program 5 - Pro Slovakia
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 12.12.2008
 
5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov
 
Program 6 - Kultúra národnostných menšín
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 10.11.2008
 
6.1 Živá kultúra
6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Detské a mládežnícke tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity
6.1.9 Výskum
6.1.10 Produkcia
 
6.2 Periodická tlač
6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.5 Občasníky
6.2.6 Elektronické periodiká
 
6.3 Neperiodická tlač
6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Společensko-vedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a obcí
6.3.5 CD nosiče
 
6.4 Kultúrna politika 
6.4.1 Multikultúrne prezentačné aktivity smerom k majorite
6.4.2 Odborné multikultúrne semináre a konferencie
6.4.3 Multikulturálny výskum
6.4.4 Produkcia multikultúrnych dokumentárnych filmov
 
Program 7 - Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 7.11.2008
 
7.1 Živá kultúra
7.2 Periodická tlač
7.3 Neperiodická tlač
 
Program 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
termín uzávierky na predkladanie žiadostí 14.11.2008
 
8.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2 Edukačné aktivity
8.3 Vznik a prezentácia tvorby
8.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
 
Program 9 - Kultúrne poukazy
 
- termín elektronickej registrácie v podprograme 9.1: 1.10.2008 – 20.12.2008
- termín uzávierky na predkladanie žiadostí v podprograme 9.2: 31.08.2009
 
9.1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – zriaďovatelia škôl
9.2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie
 
 
Bližšie informácie o jednotlivých podprogramoch (podmienkach poskytnutia dotácií) sú dostupné: http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/grantovy-system-rok-2009
 
 
Viac informácií:
Silvia Vašečková
RRA Senec – Pezinok
Tel.: 033/6414 026
Fax: 033/6414 028
Mobil: 0910 927 151