Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Summit Centrope podporuje lepšie dopravné prepojenia a spoluprácu v rámci programov EÚ

 Predsedovia a primátori regiónov a miest Centrope chcú zlepšiť dopravné prepojenie regiónu. Závery summitu obsahujú konkrétne kroky, smerujúce k vytvoreniu komplexnej Stratégie pre dopravu a infraštruktúru Centrope. Politickému summitu Centrope predsedal vicežupan Ivo Nesrovnal.

 

Kroky kladú základné kamene úzko integrovaného cezhraničného systému verejnej dopravy. Na technickej úrovni sa politickí lídri dohodli na úzkej spolupráci pri tvorbe budúcich programov Európskej únie s cieľom naplno využiť programové obdobie 2014-2020. „Stanovili sme si konkrétne priority a ciele v regiónoch. Spomedzi infraštruktúrnych projektov Bratislavskej župy je to napríklad most Záhorská Ves - Angern. V tomto programovom období chceme projekt kompletne pripraviť, tak aby sme ho v ďalšom programovom období mohli realizovať,“ priblížil podpredseda Bratislavského kraja Ivo Nesrovnal, ktorý politickému summitu centrope predsedal.

Zástupcovia jednotlivých regiónov sa na summite venovali aj jednotnému cestovnému lístku vo verejnej doprave, ktorá má skvalitniť cestovanie v regióne. Zaoberali sa aj financovaním zo štrukturálnych fondov v rokoch 2014 -2020. Podľa Iva Nesrovnala je hlavným problémom dostupnosť fondov pre BSK. „Spôsob výpočtu je tak nešťastný, že nás z toho vylučuje, lebo nás stavia na 9. priečku v rebríčku najvyspelejších regiónov v rámci Európy.“ doplnil.

Rozhodnutia hovoria o potrebe ďalšej podpory rozvoja cezhraničnej mobility v Centrope a lepšieho sprístupnenia regiónu v rámci Európy. Hospodársku integráciu tohto regiónu zloženého zo štyroch krajín v súčasnosti spomaľuje nedostatočná dopravná infraštruktúra. Atraktívnosť cezhraničnej verejnej dopravy znižujú nedostatky, ako je slabá koordinácia cestovných poriadkov a tarifných systémov. Partneri Centrope sa preto dohodli, že v priebehu nasledujúceho roka vytvoria stratégiu, ktorá sa zameria na projekty nevyhnutné na prekonanie najproblematickejších prekážok, a ktorú bude možné spoločne presadzovať na úrovni národných vlád aj EÚ.

Hlavné priority stanovené Politickou radou Centrope:
Stratégia pre dopravu a infraštruktúru regiónu Centrope
Priamy, rýchly a spoľahlivý prístup k regiónu a v jeho vnútri je základnou podmienkou dynamického rozvoja a hospodárskeho rastu. Silný spoločný regionálny postoj môže ovplyvniť priority infraštruktúrnych projektov na národnej aj európskej úrovni. Komplexná Stratégia pre dopravu a infraštruktúru regiónu centrope, o ktorej sa rozhodne na budúci rok, bude obsahovať úzky výber prioritných projektov so zásadným významom pre centrope, slúžiť ako cestná mapa pre budúce zlepšovanie infraštruktúry a východiskový bod pre spoločné lobovanie.

Regionálna iniciatíva verejnej dopravy pre Centrope
S víziou, ktorá počíta so združením verejnej dopravy centrope, sa iniciatíva zameria na zlepšenie propagácie existujúcich liniek a taríf, vytvorenie viacjazyčného online informačného systému, kde budú zaradení viacerí dopravcovia, zavedenie doplnkových cezhraničných taríf, ktoré budú zahŕňať aj cestovné vo vnútri a za hranice miest, rozšírenie cezhraničných predplatných lístkov, vytvorenie cezhraničných presahov existujúcich dopravných združení a ďalšie zlepšenie koordinácie cestovných poriadkov.

Dedikovaný rámec spolupráce Centrope
Aby sa podarilo výrazne zjednodušiť mnohostrannú cezhraničnú spoluprácu v rámci centrope, je nevyhnutné zásadne zlepšiť programový rámec EÚ. Pre rozšírenie potenciálneho rozsahu spoločného rozvoja budú partneri aktívne pracovať na tvorbe programov, ktoré zodpovedajú potrebám štvorstrannej cezhraničnej spolupráce. Skupina expertov ponúkne škálu možností, ktoré bude možné spoločne presadzovať na nadchádzajúcich rokovaniach o období financovania 2014 – 2020.

Efektívna koordinácia so Stratégiou EÚ pre dunajský región
Cieľom novej stratégie EÚ pre dunajský región (EUSDR) je zhromažďovať regionálne, národné a európske politiky zamerané na naplnenie ekologických, dopravných a socioekonomických potrieb tohto makroregiónu. Keďže Centrope je súčasťou dunajského regiónu a na rozvoji sa podieľajú všetci partneri, bude vytvorený mechanizmus pre priebežnú koordináciu návrhov iniciatív spolupráce, ktoré by Centrope mohla presadzovať pod záštitou EUSDR, získať pre nich podporu z EUSDR a vďaka nim zvýšiť svoju viditeľnosť.

Regionálny pohľad na debatu „Beyond GDP“
Keďže tradičné metódy založené na meraniach prosperity a rozvoja prostredníctvom výšky HDP nie sú schopné zohľadniť všetky aspekty sociálneho pokroku a hospodárskej výkonnosti, Centrope sa zasadzuje za rozvíjanie medzinárodnej debaty o alternatívnych ukazovateľoch. Inovatívne benchmarky, ktoré by odrážali aj kvalitu života a prosperitu obyvateľstva, by boli veľkým prínosom pre budúce politiky zamerané na vyrovnávanie sociálnych a environmentálnych rozdielov. Centrope víta príslušné iniciatívy na úrovni EÚ a partneri ich budú pozorne sledovať.