Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Takmer 1200 žiadostí o podporu na rok 2018

 O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na rok 2018 sa uchádza spolu vo všetkých štyroch oblastiach 1167 projektov. Všetky žiadosti posudzovali odborné hodnotiace komisie, ktorých odporúčania budú podkladom pre schvaľovanie v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Spolu je pre rok 2018 pre všetky štyri oblasti a to na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mládeže v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme alokovaných 2 091 543,30 eur.

 

„Bratislavská regionálna dotačná schéma predstavuje jedinečný nástroj, vďaka ktorému sa môžu uskutočniť zaujímavé projekty, či už väčšieho alebo menšieho charakteru. Ide o jedinú takúto schému spomedzi všetkých krajov a jedinú schému, kde posudzujú žiadosti nezávislí odborníci,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry pre rok 2018 prijala v štvrtom roku 747 žiadostí v celkovej požadovanej sume 5 612 511, 60 eur. Po formálnej kontrole žiadostí bolo odbornej hodnotiacej komisii, zloženej z dvadsiatich odborných hodnotiteľov, predložených 715 projektov na posúdenie. Celková alokovaná suma v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu kultúry na rok 2018 predstavuje sumu 888 905, 90 eur a to pre desať oblastí podpory.

O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 2018 sa zaregistrovalo 88 žiadateľov v celkovej žiadanej sume 1 197 289,87 eur. Po kontrole základných formálnych kritérií posudzovala odborná hodnotiaca komisia, zložená z jedenástich profesionálov pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu, 77 žiadostí. Na podporu turizmu na rok 2018 je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy vyčlenených 261 442,91 eur, čo je o 3,9% viac ako v roku 2017. Vybrané podporené projekty v roku 2018 sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky - 18 projektov, podpory vodáckeho turizmu, geoturizmu a prírodného dedičstva – 12, vidieckeho turizmu a agroturizmu – 33 a podpory historického a kultúrneho dedičstva – 14 projektov. V porovnaní s rokom 2017 sa zvýšil počet žiadostí o 25% oproti roku 2018.

Na podporu rozvoja vidieka 2018 bolo zaregistrovaných 52 žiadostí. Po formálnej kontrole projektov, ktoré sa uchádzajú o poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, bolo hodnotených 48 žiadostí v celkovej žiadanej sume 631 417,40 eur. V roku 2018 je z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka 2018 vyčlenená suma 418 309 eur. Žiadosti v rámci schémy na podporu rozvoja vidieka boli podávané do jednej z troch oblastí podpory: obnova obcí; zvyšovanie kvality služieb; podpora miestnej ekonomiky; pričom podávané projekty boli zamerané na obnovu verejných priestranstiev a zastávok v obciach, realizáciu adaptačných opatrení zameraných na zmierňovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy, nákup komunálnej techniky na celoročnú údržbu verejných priestranstiev ako aj na nákup technológií a zariadení zameraných na ďalší rozvoj a podporu spracovania a výroby tradičných produktov v oblasti vinárstva, ovocinárstva, včelárstva a zeleninárstva.

V štvrtej oblasti Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na rok 2018 bolo zaevidovaných 385 žiadostí v celkovej žiadanej sume 4 217 133,51 eur. Pre oblasť mládeže zostalo po splnení všetkých formálnych kritérií na posudzovanie 90 projektov a pre oblasť športu 237 projektov. Na podporu športu a mládeže vyčlenil Bratislavský samosprávny kraj pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu sumu 522 885,83 eur. Hodnotiaca komisia po svojom posúdení odporučila podporiť 218 projektov.