Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Takmer 350 000 eur na projekty pre rozvoj vidieka

 Bratislavský samosprávny kraj a Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj boli organizátormi konferencie rozvoja vidieka Bratislavského kraja, ktorá sa konala dnes v Pezinku. Zúčastnili sa jej poslanci BSK, starostky a starostovia obcí v kraji, zástupcovia občianskych združení uchádzajúcich sa o štatút miestnej akčnej skupiny (MAS), zástupcovia viacerých samosprávnych krajov a stakeholdri regionálneho rozvoja Bratislavského kraja.

 
 „Základná filozofia pri dotáciách Bratislavského kraja je, že župa cez nezávislú dotačnú schému podporuje projekty, ktoré vyhodnotia odborníci a potom aj odhlasujú poslanci. Či už v dotačnej komisii alebo na zastupiteľstve ako tie najlepšie v štyroch oblastiach. Okrem rozvoja vidieka je to oblasť kultúry, cestovného ruchu a športu,“ povedal na úvod konferencie bratislavský župan Pavol Frešo.
Cieľom konferencie rozvoja vidieka Bratislavského kraja bolo predstaviť Regionálnu anténu Národnej siete rozvoja vidieka, oboznámiť zúčastnených o aktivitách a možnostiach spolupráce s regionálnou anténou a informovať o podporných mechanizmoch administrovaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Počas konferencie sa hovorilo aj o budúcnosti Nástroja CLLD v nasledujúcom programovom období a aj o správnom fungovaní a nastavení miestnych akčných skupín. Oficiálne bola predstavená Stratégia rozvoja územia Dolného Záhoria a Stratégie rozvoja územia Malodunajska. Súčasťou bolo aj prezentovanie príkladov dobrej praxe rozvoja vidieka v predchádzajúcom programovom období 2007 – 2013 – skúsenosti zo  Slovenska a predstavenie bratislavskej regionálnej dotačnej schémy, ktorá je dôležitým nástrojom podpory rozvoja vidieka. Táto dotačná schéma je jedinečným nástrojom v rámci Slovenska slúžiaca na rozvoj širokého spektra oblastí verejného života.
Vypracovaním Stratégie rozvoja vidieka BSK 2016 – 2020, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom BSK dňa 22.04.2016 v rámci napĺňania akčného plánu PHSR BSK 2014 – 2020, sa BSK zaviazalo aktívne rozvíjať vidiecke oblasti Bratislavského kraja, nakoľko sa v minulosti rozvoju vidieka neprikladal veľký význam.
Výzva pre rozvoj vidieka je na rok 2017 určená pre obce a samostatne hospodáriacich roľníkov. Výška alokovaných prostriedkov v rámci výzvy na podporu rozvoja vidieka prestavuje 349 440 EUR. Celková suma alokovaná na rok 2017 pre dotácie (vrátane individuálnych) predstavuje bezmála 2 500 000 EUR.
Všetky potrebné informácie ako aj to ako postupovať, na koho sa obrátiť v prípade otázok, čoho sa vyvarovať, nájdu žiadatelia na webe Bratislavskej regionálnej dotačnej schémywww.brds.sk.