Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Tlmočnícka služba pre územie Bratislavského samosprávneho kraja

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách hovorí, že tlmočnícka služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na:

 

a. tlmočenie v posunkovej reči, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť a jej komunikačným prostriedkom je posunková reč,

b. artikulačné tlmočenie, ak je nepočujúca alebo má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť získanú po osvojení si reči alebo pred jej osvojením a neovláda formy komunikácie sluchovo postihnutých najmä posunkovú reč, posunkovú slovenčinu,


c. taktilné tlmočenie, ak je hluchoslepá a má vrodené alebo získané postihnutie dvoch zmyslových orgánov, ktoré pre komunikáciu so spoločnosťou vyžadujú špecifický komunikačný systém viazaný na stupeň straty sluchu a stupeň straty zraku.
Fyzická osoba preukazuje odkázanosť na tlmočenie potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.


V súčasnosti platná právna legislatíva umožňuje využívať tlmočnícku službu prostredníctvom:


• osobnej asistencie v zmysle zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (žiadosť sa podáva na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska),

• opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (žiadosť sa podáva na príslušnej obci podľa trvalého bydliska),


• tlmočníckej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (žiadosť sa podáva na vyššom územnom celku).


V prípade, ak sa občan rozhodne využívať službu tlmočníka prostredníctvom tlmočníckej služby, je potrebné vyplniť príslušné tlačivo, ktoré je zverejnené na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja, a tým požiadať Bratislavský samosprávny kraj o zabezpečenie tlmočníckej služby. Tlmočnícku službu nie je možné poskytovať fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ani tej fyzickej osobe, ktorej sa tlmočenie poskytuje v rámci opatrovateľskej služby.
Po posúdení predloženej žiadosti a prehodnotení počtu hodín tlmočníckej služby, Bratislavský samosprávny kraj prostredníctvom vybraného tlmočníka zabezpečí tlmočnícku službu pre fyzickú osobu.

Súvisiace dokumenty