Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj


 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R BSK boli schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017.
Obsahom návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK sú najmä výsledky strategických materiálov prerokovaných Z BSK (aktualizovaná koncepcia cyklotrás na území BSK, štúdie týkajúce sa ochrany proti prívalovým dažďom, cezhraničného prepojenia SK/AT cyklolávkami cez rieku Morava, stratégie rozvoja kultúry, turizmu a vidieka, výsledky PHSR BSK 2014-2020,...), úprava a doplnenie záväzných regulatívov (najmä v súvislosti s otázkou klimatických zmien), zmeny v označovaní ciest 3. triedy na základe požiadavky MDaV SR, úprava obchvatov niektorých obcí (Pezinok, Modra, Viničné, Sv. Jur, Rohožník...), zmena ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika na základe požiadavky a rozhodnutia Dopravného úradu,...

Záväzná časť:
                pdf Záväzné regulatívy územného rozvoja BSK a verejnoprospešné stavby
                pdf Výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Smerná časť:
                pdf Smerná textová časť
                pdf Prílohy

Grafická časť:
                pdf  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia
                pdf  Výkres verejného dopravného vybavenia
                pdf  Výkres energetiky, telekomunikácií a informačných sietí
                pdf  Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSESÚzemný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK) bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.09.2013 uznesením č. 60/2013 a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.1/2013 zo dňa 20.09.2013 s účinnosťou od 15.10.2013.
 
Záväzná časť:
 
Smerná časť:
    pdf    Smerná textová časť
    pdf    Prílohy
 
Grafická časť:

 

Úplné znenie UPN R BSK-grafická časť ako webová aplikácia

Pre lepšiu informovanosť a ľahšiu orientáciu v ÚPN R BSK a jeho ZaD zverejňujeme tzv. úplné znenie územnoplánovacej dokumentácie, ktoré nemusí byť schvaľované, je len technické a nemá právnu záväznosť.
Verejnou listinou je schválená ÚPD.


Úplné znenie – textová časť:

Úplné znenie smerná časť...
Úplné znenie záväzná časť...
Úplné znenie prílohy