Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výberové konanie - riaditeľ SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku v Malinove

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na obsadenie miesta riaditeľa

 

Strednej odbornej školy záhradníckej Gustáva Čejku,
Bratislavská 44 v Malinove

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov
- vykonanie prvej atestácie
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požadované predpoklady:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
- predloženie vypracovaného návrhu koncepcie rozvoja školy

Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- osobný dotazník
- profesijný štruktúrovaný životopis
- doklady o vzdelaní, vykonaní atestácie
- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
- preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- motivačný list
- písomné odporučenie dvoch renomovaných odborníkov z uvedenej oblasti
- vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
- súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 


Prihlášky s požadovanými dokladmi zasielajte do 8. júla 2011 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – SOŠ záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo - NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Odbor školstva, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 (alebo osobne odovzdajte v zalepenej obálke s príslušným označením v podateľni Úradu BSK). Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese olga.zatkova@region-bsk.sk alebo na tel. čísle 02/48264817.