Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) vyhlasuje výzvu pre neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území BSK.

 
Na základe tejto výzvy hľadá BSK subjekty, ktoré by mali záujem zapojiť sa do sociálneho programu na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii.
 
BSK v rámci sociálneho programu zriaďuje Centrum pre rodiny v kríze. Bližšie informácie sú uvedené v sociálnom programe.  
 
BSK hľadá subjekty, ktoré by v rámci Centra pre rodiny v kríze poskytli kvalitnú adresnú pomoc týmto cieľovým skupinám :
  1. Rodina, kde rodič/dieťa je vo/po výkone trestu 
  2. Rodina, kde rodič/dieťa má psychiatrické ochorenie, mentálne alebo fyzické postihnutie, alebo došlo v rodine k vážnemu ochoreniu alebo úrazu člena rodiny, k úmrtiu člena rodiny;
  3. Rodina s deťmi pred rozvodom a po rozvode, párové poradenstvo;
  4. Rodina s deťmi s poruchami ADHD;
  5. Mladistvé matky;

Pre každú cieľovú skupinu bude vybraný jeden subjekt na základe predloženého projektu zameraného na prácu s cieľovou skupinou. Z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja bude subjektu poskytnutý finančný príspevok v súlade so VZN BSK č. 14/2007.

Priestory : DSS Gaudeamus, Mokrohájska 3, 844 08 Bratislava
Termín uzavretia výzvy je stanovený na 17.10.2008.
 
Viac informácií:
Mgr. Magda Siposová
vedúca oddelenia sociálnoprávnej ochrany
tel.: 02/ 48 264 916  

Súvisiace dokumenty