Blindfriendly Piatok 6. 12. 2019 | Meniny má Mikuláš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

VÝZVA


 
Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len "BSK")
 
na základe Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, Všeobecne záväzného nariadenia č. 44/2011 zo dňa 09.12.2011 a Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 zo dňa 11.04.2014 (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 28/2009") týmto zverejňuje:
 
VÝZVU
 
na predkladanie sociálnych projektov na rok 2015 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona    č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie".
 
Termín predkladania projektov: do 31. júla 2014
 
Oprávnený predkladateľ projektu:
  • akreditovaný subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Bližšie podmienky predkladania projektov a ďalší postup spolu s príslušnými tlačivami sú uvedené vo:
 
Všeobecne záväznom nariadení BSK č. 28/2009 a v Metodickej pomôcke k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • text metodickej pomôcky: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialnopravna-ochrana-zakladne-informacie-152262.aspx
 
Projekty je potrebné spolu s požadovanými prílohami v jednom výtlačku doručiť v písomnej podobe (poštou alebo osobne do podateľne Úradu BSK), na adresu:
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
 
Upozornenie:
Projekty, ktoré budú zaslané po stanovenom termíne, nebude BSK akceptovať. V prípade zaslania projektov poštou, rozhoduje pečiatka pošty s termínom najneskôr 31. júla 2014.

Súvisiace dokumenty