Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva - Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len "BSK") na základe Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.44/2011 zo dňa 09.12.2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.3/2014 zo dňa 11.04.2014 (ďalej len „Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 28/2009") týmto zverejňuje:

 
 
Výzva na podávanie projektov na rok 2016 zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov v súlade s § 76 písm. a) zákona            č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“), vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie".
 
 
Termín predkladania projektov: do 31. júla 2015
 
 
Oprávnený žiadateľ o poskytnutie finančného príspevku:
  • akreditovaný subjekt s minimálnou praxou 3 roky v oblasti, ktorá je predmetom sociálneho programu.
    
 
Bližšie podmienky predkladania projektov a ďalší postup spolu s príslušnými tlačivami sú uvedené:
  • vo Všeobecne záväznom nariadení BSK č. 28/2009,
 
text Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 28/2009 je zverejnený na webovej stránke BSK: http://www.region-bsk.sk/clanok/vseobecne-zavazne-nariadenia-vzn-bsk-c-28-2009.aspx
 
  • v Metodickej pomôcke k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z., v súlade so Všeobecným záväzným nariadením BSK               č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 (ďalej len „metodická pomôcka“)
 
text metodickej pomôcky je zverejnený na webovej stránke BSK:
 
  • (priložený k výzve).
 
 
Upozornenie:
Projekty je potrebné spolu s požadovanými prílohami v jednom výtlačku predložiť na odbor sociálnych vecí Úradu BSK do 31. júla 2015 s uvedením adresy:
 
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava 25
 
 
Žiadosti, ktoré budú zaslané po stanovenom termíne, nebude BSK akceptovať.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súvisiace dokumenty