Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Administratívne zabezpečenie implementácie OPBK


 
Uznesením vlády č. 832 zo dňa 8. 10. 2006 bolo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválené vládou SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstvo financií SR ako certifikačný orgán a orgán auditu. Funkcie riadiaceho orgánu zabezpečuje na MVRR SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj.
Možnosť poveriť Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej „SO/RO“) výkonom časti právomocí vyplýva riadiacemu orgánu z čl. 59 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
 
Základným východiskom pre vytvorenie SO/RO pre OPBK na decentralizovanom princípe je Operačný program Bratislavský kraj schválený Európskou komisiou dňa 3. decembra 2007. RO má v zmysle článku 59 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 12 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 záujem poveriť SO/RO výkonom časti právomocí RO a SO/RO má záujem kompetencie RO, ktorými ho RO splnomocnením splnomocňuje prevziať a zodpovedne a riadne ich vykonávať.
 
Čo je Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO)?
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom  je verejný alebo súkromný orgán konajúci v zodpovednosti riadiaceho orgánu, alebo vykonávajúci úlohy v mene riadiaceho orgánu. Rozsah a definovanie úloh sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom je v kompetencii riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí.
 
Bratislavský samosprávny kraj predstavujúci územnú jednotku NUTS 3 vykonávaúlohu SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007-2013 na základe Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod riadiacom orgánom udeleným v zmysle §31 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006 dňa 17. júna 2008 .
 
K plneniu delegovaných úloh z RO bol na základe Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 43/2007 zo dňa 20. júna 2007 (v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) zriadený Odbor SO/RO pre OPBK na úrovni NUTS 3 a začlenený do Organizačnej štruktúry BSK s účinnosťou od 1. júla 2007.
 
V zmysle článku 58 Všeobecné zásady systémov riadenia a kontroly nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11.7.2006 je definované pravidlo oddelenia funkcií. V prípade konštituovania samostatného odboru v rámci organizácie výkonu činností SO/RO pre OPBK znázornených v schéme organizačnej štruktúry BSK bolo toto pravidlo dodržané tak, že Odbor SO/RO pre OPBK spadá pod riaditeľa úradu BSK.

Súvisiace dokumenty