Blindfriendly Utorok 28. 1. 2020 | Meniny má Alfonz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zasadnutie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu

Dňa 28. septembra 2010 (utorok) o 10.00 hod. na Bratislavskom samosprávnom kraji zasadala Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu (KR OVP), ktorú otvoril predseda BSK Ing. Pavol Frešo.

 

KR OVP je poradným orgánom predsedu Bratislavského samosprávneho kraja v oblasti odborného vzdelávania a prerokúva najmä regionálnu stratégiu odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na hospodárske a sociálne potreby rozvoja regiónu, a zároveň sa vyjadruje k návrhom na zmenu v sieti a k návrhom na zaradenie/vyradenie strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva, strediska odbornej praxe alebo pracoviska praktického vyučovania do/zo siete škôl a školských zariadení. Krajská rada sa tiež vyjadruje k návrhom na zriadenie centier odborného vzdelávania a prípravy. Vytvorili sa tak reálne predpoklady pre spoluprácu samosprávy a zamestnávateľov, ako aj ďalších zainteresovaných strán.

Na tomto zasadnutí Krajská rada prerokovala a schválila:

 1. Zásady pre schvaľovanie centier odborného vzdelávania a prípravy.
 2. Dve centrá odborného vzdelávania a prípravy:
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť výroby automobilov a ich komponentov na Strednej odbornej škole automobilovej, J. Jonáša 5 v Bratislave. Návrh predložila Slovenská obchodná a priemyselná komora.
  • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Rybničná 59 v Bratislave. Návrh predložil CEPIT (CENTRAL EUROPEN PARK FOR INNOVATIVE TECHNOLOGIES BRATISLAVA). Predkladateľ do 31. 12. 2010 doloží dokumenty v zmysle Zásad pre schvaľovanie centier odborného vzdelávania a prípravy
 3. Zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
  • Zlúčenie Gymnázia, Haanova 28, 851 04 Bratislava s Gymnáziom, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava do samostatného právneho subjektu Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava.
  • Zlúčenie Strednej priemyselnej školy stavebnej, Drieňová 35, 826 64 Bratislava a Strednej odbornej školy geodetickej, Vazovova 14, 811 07 Bratislava do samostatného právneho subjektu Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Drieňová 35, 826 64 Bratislava.
  • Zlúčenie organizačných zložiek Spojenej školy, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji a jej súčasti do novej nástupnícke školy Stredná odborná škola poľnohospodárska, Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji so súčasťami.
  • Zlúčenie organizačných zložiek Spojenej školy, Račianska 78, 836 02 Bratislava do novej nástupníckej školy Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, súčasťou ktorej je Školský internát na Račianskej 80.
  • Zlúčenie Školského internátu, Vranovská 2, 851 02 Bratislava a SOŠ technickej, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, ktorej súčasťou je Školský internát, Vranovská 4, do samostatného právneho subjektu SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava, ktorej súčasťou je Školský internát.
  • Zaradenie nového študijného odboru 64xx 4 hotelierstvo a turizmus na experimentálne overovanie pre Strednú odbornú školu, Na pántoch 9, Bratislava a Strednú odbornú školu Farského 9, Bratislava.
  • Zaradenie 7902 5 74 (bilingválne štúdium) formou päťročného štúdia pre Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
  • Zaradenie Súkromnej strednej odbornej školy M. C. Sklodowskej 1, Bratislava so študijnými odbormi: 6343 6 športový manažment a 2951 6 výživa a šport.

Na tomto zasadnutí Krajská rada prerokovala a neschválila:

 • Zaradenie Strediska praktického vyučovania pri Súkromnej obchodnej akadémii AMOS
 • Zriadenie súkromnej hotelovej akadémie HOST

Uložila:
Členom KR OVP (SOPK, SŽK, RPaPK, RÚZ, AZZZ SR, MZ SR) spracovať plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v územnej pôsobnosti BSK v posunutom termíne do 15. 10. 2010 a zaslať aj spracované čiastkové materiály.