Blindfriendly Pondelok 22. 1. 2018 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Záverečný účet BSK

§ 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

1) Po skončení rozpočtového roka samosprávny kraj údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu vyššieho územného celku.
2) Samosprávny kraj finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytol prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.
3) samosprávny kraj je povinný dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa ich rozpočtov v súlade s týmto zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
4) Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, je povinný tieto skutočnosti písomne oznámiť ministerstvu financií; ministerstvo financií alebo ním poverená správa finančnej kontroly je oprávnená tieto skutočnosti preveriť, pričom postupuje primerane podľa osobitného predpisu.
5) Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä:

  1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
  2. bilanciu aktív a pasív,
  3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
  4. údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
  5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
  6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
  7. hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
Návrh Záverečného účtu BSK pred schválením v Zastupiteľstve BSK je verejne prístupný najmenej 15 dní na Úradnej tabuly BSK a na webovej stránke BSK, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj osoby, ktoré majú nehnuteľný majetok na území kraja, osoby, ktoré sú prihlásené na prechodný pobyt, alebo cudzinci s povolením na dlhodobý pobyt na území kraja. Táto verejnosť môže svoje pripomienky k Záverečnému účtu BSK podávať písomne prostredníctvom podateľne, mailom na adresu veronika.bodiova@region-bsk.sk , alebo prostredníctvom elektronických formulárov na  https://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/05-6  .

  • Rok 2016

                          Návrh Záverečného účtu BSK za rok 2016

                          Uznesenie č. 45 - 2017 zo dňa 12.5.2017

                          Stanovisko HK k ZÚ 2016

                          Správa nezávislého audítora

  • Rok 2015

Záverečný účet BSK za rok 2015

Uznesenie č. 26 - 2016 zo dňa 22.4.2016

Stanovisko HK BSK k záverečnému účtu za rok 2015

Správa audítora k ZU BSK za rok 2015

  • Rok 2014

             Záverečný účet za rok 2014

             Uznesenie č. 45 - 2015 zo dňa 26.6.2015

             Stanovisko hlavného kontrolóra BSK k ZU za rok 2014

             Správa audítora