Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmena v poskytovaní sociálnych služieb

Odbor sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja upozorňuje na zmeny v oblasti sociálnych služieb, ktoré vyplývajú z novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, účinnej od 1.januára 2014.

 
V zmysle § 110 l ods. 16 a 17 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na  sociálnu službu v domove sociálnych služieb vydané fyzickej osobe do 31. decembra 2014, ktorá nespĺňa z dôvodu veku podmienky na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb podľa § 38 cit. zákona (osoba dovŕšila dôchodkový vek) stratí platnosť   1. januára 2015, ak táto fyzická osoba na základe tohto rozhodnutia nepožiada vyšší územný celok  o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb do 31. decembra 2014 alebo nepožiada poskytovateľa sociálnej služby v domove sociálnych služieb (v tomto prípade zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do 31. decembra 2014.
 
Bratislavský samosprávny kraj bude od 1. januára 2015 rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu v domove sociálnych služieb len u tých fyzických osôb, ktoré nedovŕšia dôchodkový vek.
Fyzické osoby, ktoré dovŕšia dôchodkový vek
  • môžu požiadať príslušnú obec/mesto o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov (§35 zákona o sociálnych službách)
  • môžu požiadať vyšší územný celok o posúdenie odkázanosti  na sociálnu službu v špecializovanom zariadení, ak majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa (§39 zákona o sociálnych službách)