Blindfriendly Utorok 25. 4. 2017 | Meniny má Marek Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj, ako obstarávateľ „Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“ podľa § 16 ods. (2) a § 18 ods. (2) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje, že v súlade s § 22 a § 31 stavebného zákona uskutočňuje v termíne od 20.03. 2017 do 21.04. 2017 prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj“. Návrh ZaD č.1 ÚPN R BSK je k nahliadnutiu na Úrade BSK, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Odbor ÚP, GIS a ŽP v úradných hodinách.

 


Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 30 dní odo dňa oznámenia t.j. do 21.04. 2017 na adresu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne Úradu BSK resp. dátum podania na poštovú prepravu).

Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.

Dokumentácia na stiahnutie:

Súvisiace dokumenty