Blindfriendly Štvrtok 19. 7. 2018 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmeny v povolení


 

 
        

Z M E N Y     P O V O L E N I A


Zmeny v zmysle § 8 ods. 3 zákona, ktoré vyžadujú vydanie rozhodnutia

          Ide o nasledovné zmeny:

nový druh a alebo rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami (otvorenie pobočiek verejných  lekární a výdajní, resp. ich zrušenie) 
zmena miesta výkonu činnosti
zmena  osoby odborného zástupcu

 Držiteľ povolenia uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ktoré sa na zmenu  vzťahujú a pri zmene osoby odborného zástupcu doloží aj čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie.

Pri  otvorení pobočky verejnej lekárne alebo výdajní zdravotníckych pomôcok predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:
- doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
- súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
- súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
- záväzné stanovisko obce k začatiu  činnosti a umiestneniu zariadenia
- výpis z obchodného registra žiadateľa nie starší ako 3 mesiace
- výpis z registra trestov  konateľov a odborného zástupcu nie starší ako 3 mesiace
- výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace
doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu
• príslušný vysokoškolský  diplom alebo maturitné vysvedčenie odborného zástupcu
• licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo na činnosť odborného zástupcu
• doklad o odbornej praxi
- doklad o dôveryhodnosti odborného zástupcu, ak je členom štatutárneho orgánu alebo ak ho ustanovil žiadateľ, ktorým je fyzická osoba
- notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni
- pracovnú  zmluvu  odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.


    Pri  zmene miesta výkonu činnosti  predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:

- doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo o vlastníctve priestorov, v ktorých bude umiestnená prevádzkareň
- súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv na materiálne a priestorové vybavenie žiadateľa o povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
- súhlasný posudok príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva na pracovné priestory
- záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti a umiestneniu zariadenia
- výpis z obchodného registra žiadateľa nie starší ako 3 mesiace
- výpis z registra trestov  konateľov nie starší ako 3 mesiace
- výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace


Pri  zmene osoby odborného zástupcu  predkladá držiteľ povolenia nasledovné doklady:


- čestné vyhlásenie, že sa nezmenili ostatné údaje, na základe ktorých bolo vydané pôvodné povolenie
- meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska odborného zástupcu
- doklad o odbornej spôsobilosti odborného zástupcu
• príslušný vysokoškolský  diplom alebo maturitné vysvedčenie odborného zástupcu
• licenciu na výkon zdravotníckeho povolania alebo na činnosť odborného zástupcu
• doklad o odbornej praxi
- pracovnú zmluvu odborného zástupcu okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia
- výpis z registra trestov konateľov a odborného zástupcu, nie starší ako tri mesiace
- výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako tri mesiace
- doklad o dôveryhodnosti odborného zástupcu
- notársky overené čestné prehlásenie odborného zástupcu, ak je ustanovený, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni.

Všetky doklady, ktoré sa predkladajú samosprávnemu kraju, musia byť originály alebo overené kópie.

Pri podaní žiadosti  v zmysle § 8 ods. 3 je žiadateľ povinný zaplatiť správny poplatok - 50 € (v súlade so Sadzobníkom správnych poplatkov, položka 150 písm. b)) a doklad o zaplatení priložiť k žiadosti.

Úhradu je možné realizovať:


- bankovým prevodom č. ú.  SK17 8180 0000 0070 0048 7447,  VS:221004 KS:0558 ŠS:07
- poštovou poukážkou
- v pokladni BSK v rámci úradných hodín.