Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmeny v systéme finančného riadenia ŠF a KF

Zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 sa týkajú najmä:

 

1) Rozšírenia prijímateľov oprávnených na využívanie zálohových platieb/predfinancovania o subjekty súkromného sektora a úprava textu materiálu v časti Systém informačných a finančných tokov na národnej úrovni;

2) Zjednodušenia finančného riadenia v oblasti zálohových platieb, a to:

  • zrušenia povinnosti prijímateľa predkladať pravidelné zúčtovanie zálohových platieb v dvojmesačných intervaloch, pričom prijímateľ je povinný zúčtovať minimálne 50% z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov od dátumu pripísania prostriedkov na jeho účte. Za zúčtovanie sa rozumie predloženie Poskytovateľovi pomoci;
  • zjednodušenia výpočtu výšky zálohovej platby, pričom maximálna výška bude 50%/40% z priemerného ročného rozpočtu projektu. Poskytovateľ pomoci však môže využívať aj doteraz platný spôsob výpočtu maximálnej výšky zálohovej platby;
  • zmeny obdobia, v ktorom môže prijímateľ požiadať o zálohovú platbu, t.j. prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ pomoci prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečí úhradu finančných prostriedkov na základe žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) certifikačným orgánom;

3) Úpravy textu predmetného materiálu v časti Zálohová platba z Európskej komisie; Platby na národnej úrovni; Systém účtov, t.j. stanovenie systému účtov prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie (Cieľ 3);

4) Aktualizácie príloh s poradovým číslom 1, 14a, 14b, 14c, 14d, 15a,15c, 15d, 19a, 19b.

Viac informácií nájdete v priloženom materiáli.

Súvisiace dokumenty