Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župa informačným bodom pre cezhraničnú spoluprácu

Bratislavský samosprávny kraj sa stal Infobodom pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg V-A SK-HU). Župa pri tejto príležitosti organizuje Informačný deň v súvislosti s vyhlásením prvej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorý sa uskutoční dňa 7.9.2016 o 10.30 hod. v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

„Predmetom výzvy, ktorú budeme prezentovať v stredu, je podpora projektov v oblasti prírody a kultúry, cezhraničnej mobility, ale aj v oblasti cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a ľudí, ktorí žijú pohraničnej oblasti. V tejto výzve je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja alokovaných takmer 70 miliónov eur,” vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj počas prípravy nového Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU v programovom období 2014-2020 trval na opätovnom vytvorení regionálneho bodu programu aj na západnej strane programového územia, tak ako tomu bolo v rokoch 2004 – 2006. Cieľom Infobodu je najmä zabezpečenie lepšej informovanosti a dohľadu nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce. Infobod zároveň zabezpečí aj  naplnenie cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov. Na základe tejto požiadavky boli v rámci programu schválené finančné prostriedky pre fungovanie Regionálneho informačného bodu na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý od apríla tohto roku vykonáva svoju činnosť pre Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj. Taktiež zabezpečuje podporu Riadiacemu orgánu a Spoločnému sekretariátu v tom, aby boli dodržané požiadavky na publicitu a informovanosť, a to hlavne prostredníctvom spoluorganizovania informačných podujatí a konzultačných dní.
Informačný deň, ktorý bude na úrade BSK už v stredu 7. septembra predstaví nasledovné prioritné osi:
PO1 - Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility
Špecifický cieľ 2.1: Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
Špecifický cieľ 2.2.1: Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
Špecifický cieľ 2.2.2: Zlepšenie cezhraničných logistických služieb
PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.
Viac informácii: www.skhu.eu