Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[1. 3. 2018 10:33:00]

Župa sa zúčastnila posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Začiatkom týždňa sa konalo verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ a návrhu strategického dokumentu v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia bratislavskej župy. Strategický dokument vypracoval Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, správu o hodnotení strategického dokumentu vypracovala firma ENVEX z Rožňavy.

 

Bratislavský samosprávny kraj sa do pripomienkovania strategického dokumentu zapojil v zmysle zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zaslal nasledovné pripomienky:


- skládky odpadu (NO aj NNO) majú predpokladaný rok ukončenia skládkovania na území Bratislavského samosprávneho kraja rok 2020 – 2026. V roku 2020 nebude 100% zhodnocovanie a recyklácia odpadu. Je potrebné výhľadovo navrhnúť postup, čo bude s odpadom po roku 2026
- Program odpadového hospodárstva kraja by mal navrhnúť infraštruktúru odpadového hospodárstva (uplatniť princíp blízkosti)
- sebestačnosť okresov a kraja súvisí s infraštruktúrou odpadového hospodárstva. Je nevyhnutné vybudovať zariadenia rovnomerne rozmiestnené po kraji alebo aspoň určiť zariadenia, ktoré musia byť vybudované na jednotlivé okresy podľa množstva a druhu komunálneho odpadu
- miera triedenia KO v roku 2020 by mala byť 60%, zvyšných 40% by malo ísť na skládky, ktoré v roku 2020 ukončujú svoju činnosť. Program odpadového hospodárstva musí riešiť tento nesúlad, buď predĺži činnosť skládok alebo navrhne vybudovanie spaľovní
Opatrenia a záväzné regulatívy sú všeobecné a neriešia problém odpadového hospodárstva kraja. Nenavrhuje infraštruktúru odpadového hospodárstva, to znamená, že zariadenia na triedenie, recykláciu, zhodnocovanie, skládkovanie alebo spaľovanie nie sú rovnomerne rozložené po území kraja. Tým napríklad vznikne aj väčšie zaťaženie v doprave, čo spôsobí zhoršenie životného prostredia v kraji.
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja sa spracováva v roku 2018, ale jeho účinnosť je na roky 2016 – 2020. Po ukončení schvaľovacieho procesu bude „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016-2020“ neaktuálny.