Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Oddelenia cestovného ruchu

Pôsobnosť Oddelenia cestovného ruchu vyplýva zo zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov a jeho ustanovení §4 ods. (1) písm. m) o utváraní podmienok na rozvoj cestovného ruchu a koordinácii tohto rozvoja a § 5 o medzinárodnej spolupráci, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a zo zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

 

Financovanie aktivít cestovného ruchu uskutočňuje regionálna samospráva zo zdrojov rozpočtu BSK, z prostriedkov EU získaných na rozvojové projekty v oblasti CR a zo zdrojov štátneho rozpočtu v zmysle  zákona č.91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR. Na základe tohto zákona pôsobí od r. 2012 v Bratislavskom kraji krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej úlohou je odborne zastrešiť marketing destinácie vrátane podpory kľúčových produktov a ich propagácie. KOCR je platformou na spoluprácu verejného a súkromného sektora, jej činnosť je podporená štátnou dotáciou (pozn.: štátnu dotáciu krajskej organizácii cestovného ruchu doposiaľ poskytovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v maximálnej možnej výške definovanej zákonom č. 91/2010 Z.z., tzn. vo výške, o ktorú KOCR každoročne požiadala).
________________________________________


Oddelenia cestovného ruchu vykonáva tieto činnosti:


• koordinácia regionálnych politík v prospech rozvoja cestovného ruchu na základe platného  strategického dokumentu kraja, koncepčné a koordinačné zabezpečenie aktivít na úseku cestovného ruchu na úrovni samosprávneho kraja,
• pravidelný monitoring a hodnotenie rozvoja cestovného ruchu na území samosprávneho kraja,
• spolupráca s Ministerstvom  dopravy, VRR SR - sekciou CR pri spracovaní koncepčných dokumentov v rozvoji cestovného ruchu a pri realizácii a hodnotení rozvojových zámerov v cestovnom ruchu v konkrétnych podmienkach kraja,
• spolupráca so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch pri prezentácii územia samosprávneho kraja,
• iniciovanie a organizovanie podujatí regionálneho významu, ktoré majú vplyv na cestovný ruch,
• spolupráca s obcami samosprávneho kraja a ústrednými orgánmi pri tvorbe programu rozvoja cestovného ruchu, pri tvorbe a hodnotení plnenia programu sociálneho a ekonomického rozvoja kraja za oblasť CR,
• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu (turistické informačné kancelárie, cestovné kancelárie, podnikatelia v cestovnom ruchu),
• obstarávanie, spracovanie a predkladanie rozvojových projektov CR regionálneho a cezhraničného charakteru,
• príprava podkladov a materiálov na rokovanie odborných komisií a regionálneho zastupiteľstva.