Blindfriendly Utorok 18. 2. 2020 | Meniny má Jaromír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Odboru územného plánovania a regionalitiky

Pôsobnosť odboru vyplýva zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

 

Zabezpečovanie výkonu územnoplánovacej činnosti vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu priestorového plánovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, a to najmä:
- obstarávanie územnoplánovacích podkladov (ďalej len ÚPP) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
- obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií (ďalej len ÚPD) regiónu a udržiavanie ich aktuálneho stavu:

 1. zverejňovanie oznámenia v procese obstarávania ÚPD a ÚPP spôsobom v mieste obvyklým (o začatí obstarávania, o prerokovaní zadaní, ÚPP, konceptu riešenia a návrhu ÚPD),
 2. zverejňovanie ÚPD a ÚPP v procese prerokovania k verejnému nahliadnutiu organizovanie verejného prerokovania so zabezpečením všeobecne zrozumiteľného výkladu,
 3. prijímanie a vyhodnocovanie stanovísk a pripomienok vznesených v rámci prerokovania ÚPD a ÚPP v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov,
 4. zverejňovanie všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť ÚPD,

- poskytovanie informácií a odborných konzultácií pre verejnosť o možnosti a spôsobe využitia územia samosprávneho kraja,
- vytváranie a aktualizácia geografického informačného systému rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja,
- na základe žiadosti MŽP SR vydávanie stanovísk k zámeru investičnej činnosti a stanovisko k správe o hodnotení činnosti v zmysle zákona č. 127/1994 Z.z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona NR SR č. 391 / 2000 Z.z.

Pôsobnosť zo zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, kde samosprávny kraj v zmysle § 4 vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja a územné plány regiónov, podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, vytvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov a ostatných prvkov svojho územia, podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území samosprávneho kraja, rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov.

Pôsobnosť zo zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, kde na samosprávne kraje prechádzajú pôsobnosti na úseku priestorového plánovania v zmysle § 3 písm. f) tohto zákona, a to:

 1. obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
 2. pôsobnosť orgánu územného plánovania,
 3. schvaľovanie zadania na spracovanie územného plánu regiónu,
 4. schvaľovanie územných plánov regiónov a vyhlasovanie ich záväzných častí.


Pôsobnosť zo zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (pozri ďalej) - zabezpečovanie výkonu vyplývajúceho z postavenia Bratislavského samosprávneho kraja ako dotknutého orgánu v procese územného plánovania, a to najmä:

 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ako orgánu územného plánovania k predloženým zadaniam urbanistických štúdií podľa § 4 ods. 3 stavebného zákona,
 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja vydávaných v rámci prerokovaní ÚPP a ÚPD podľa paragrafov 20 až 23 stavebného zákona,
 • spracovávanie stanovísk Bratislavského samosprávneho kraja ku koncepčným, strategickým materiálom a dokumentom regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovne z hľadiska koordinácie územno-technických vzťahov,
 • zabezpečovanie výkonu obstarávateľskej činnosti pri výbere spracovateľov ÚPD, resp. ÚPP v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 263 / 1999 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 557/2001 Z.z,
 • spolupráca na vytváraní koncepcie priestorového plánovania samosprávneho kraja a utváraní predpokladov pre optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov obcí a ostatných prvkov svojho územia,
 • zabezpečovanie odbornej pomoci pre obce samosprávneho kraja v oblasti územného plánovania.